Detail předmětu

Geodetické programy

BEA009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Tvorba účelové mapy v geodetických programech, úprava uživatelského prostředí programů, tvorba datových modelů, topologické a atributové kontroly. Tvorba geometrického plánu včetně grafického znázornění a výměnného formátu, tvorba záznamu podrobného měření změn včetně náčrtu a výpočetního protokolu. Vyhodnocení bodových mračen.

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Zvládnout zpracování geodetických měření od výpočtů pravoúhlých souřadnic a výšek až po tvorbu grafických výstupů a dalších náležitostí výsledného elaborátu.
Osvojit si práci ve vybraných geodetických programech a vybraných multidisciplinárních programech s využitím geodetických nadstaveb.

Prerekvizity

Geodetické výpočty pro určení prostorové polohy bodů, základy práce v programech pro výpočet souřadnic a výšek bodů, tvorba map velkých měřítek a geometrických plánů.

Korekvizity

Mapování, zpracování měřených dat, typy map a jejich využití.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
K dispozici je e-learningový kurs systému Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je docházka do cvičení, správné vyřešení všech zadaných úkolů a zvládnutí testů na nadpoloviční počet bodů.

Cíl

Praktické užití geodetického software

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–4. Tvorba účelové mapy ve vybraných programech, datové modely, publikační výstupy, WMS.
5.–9. Základy tvorby geometrického plánu ve vybraných programech, WMS, transformace rastru.
10.–13. Vyhodnocení bodových mračen ve vybraných programech.