Detail předmětu

Kartografie 1

BEA023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 3. ročník 8 kreditů

Základy kartografie – základní pojmy, druhy kartografických děl, vývoj české a světové kartografie. Základy matematické kartografie. Kartografické vyjadřovací prostředky – kartografický jazyk, kartografická interpretace. Principy generalizace a základy kartometrie. Digitální kartografie – vektorová a rastrová data. Vydávání kartografických děl – základní postupy při tvorbě a tisku.

Garant předmětu

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z tematické i digitální kartografie. Zároveň získá základní přehled o vývoji české a světové kartografie a o postupech při tvorbě, výrobě a tisku kartografických děl. Podrobně se seznámí s principy kartografické interpretace a se státními mapovými díly ČR.

Prerekvizity

Souřadnicové systémy užívané v mapování, práce s geodetickými programy.

Korekvizity

Metody katastrálního a topografického mapování, základy informatiky a počítačové grafiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky s prezentací, prezentace na LMS Moodle pro opakování a samostudium, konzultace, cvičení s individuálním zadáním úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je třeba odevzdat vypracované úlohy v digitální či analogové podobě (podle povahy zadání), dále úspěšně zvládnout praktický test ze cvičení a test a ústní zkoušku z teoretických znalostí. Docházka do cvičení je povinná.

Cíl

Získání přehledných znalostí o kartografii a GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 9 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vývoj a definice kartografie, druhy kartografických děl.
2. Geometrické základy kartografických děl, kartografická zobrazení.
3. Obsah kartografických děl, kartografický jazyk.
4. Kartografická interpretace.
5. Generalizace a kartometrie.
6. Vývoj české a světové kartografie.
7. Státní a vojenská mapová díla.
8. Digitální kartografie, legislativní a institucionální zabezpečení kartografie.
9. Tvorba, výroba a vydávání kartografických děl, tisk kartografických děl.

Cvičení

4 hod./týden, 9 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Státní mapa – práce s Geoportále ČÚZK a s vektorovými daty, import mapových rámů.
2. Státní mapa – konstrukce kilometrových čar, digitální výpočet průsečíků kilometrových čar s mapovým rámem.
3. Základní mapa ČR – práce s mapovými listy, grafická konstrukce kilometrových čar, transformace pomocí transformačního klíče a trigonometrických bodů.
4. Základní mapa ČR – nastavení a použití kótovacího aparátu.
5. Tvorba bodových kartografických znaků.
6. Práce s liniovými znaky a popisem, využití webových mapových služeb.
7. Vektorizace topografické mapy 1:25 000.
8. Generalizace topografické mapy z měřítka 1:25 000 do 1:50 000.
9. Plotrování výkresů, zápočtový test.