Detail předmětu

Výuka v terénu 3

BEA026 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

1. Měření a vytyčování různými metodami základních geometrických veličin – úhlů, délek, výšek. 2. vybudování vytyčovací sítě stavby,vytyčování prostorové polohy objektů s prostorovou skladbou. 3. vytyčování liniových staveb. 4. zaměření vlícovacích bodů pro fotogrammetrický a laserově skenovaný hromadný sběr dat. 5. určování výšek metodou přesné nivelace. 6. analýzy naměřených dat a stanovení charakteristik přesnosti.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Na ucelených modelových úlohách praktické procvičení standardizovaných terénních měřických metod a postupů zeměměřictví v souvislostech inženýrské geodézie a fotogrammetrie.
1. Měření a vytyčování základních geometrických veličin – úhlů, délek, výšek.
2. Vybudování vytyčovací sítě stavby.
3. Vytyčování prostorové polohy objektů s prostorovou skladbou.
4. Vytyčování liniových staveb.
5. Zaměření vlícovacích bodů pro fotogrammetrický a laserově skenovaný hromadný sběr dat.
6. Určování výšek metodou přesné nivelace.
7. Analýzy naměřených dat a stanovení charakteristik přesnosti.

Prerekvizity

Znalosti základních geodetických metod měření, metod vyhodnocení dat a jejich grafického znázornění znalosti základních postupů analýz přesnosti měření, stanovení charakteristik přesnosti, znalosti základních vytyčovacích postupů včetně základních analýz přesnosti vytyčování.
Základy matematiky, základy fyziky, základy geodézie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, základy mapování,
základy geodetických sítí, základy geodetických programů pro výpočty a grafické zobrazení, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Korekvizity

Základy inženýrská geodézie, základy fotogrammetrie a laserového skenování, základy teoretické geodézie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností na komplexnějších modelových projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, přítomnost na lokalitě, odevzdání požadované dokumentace a protokolů, hodnocená odborná rozprava, písemný test.

Cíl

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy, zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu, použití GPS pro určení polohy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

10 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

Příprava, zadání úloh, rekognoskace terénu – 1 den.
Měření a vytyčování základních geometrických veličin – úhlů, délek, výšek, analýza přesnosti – 1 den.
Vybudování vytyčovací sítě stavby, vytyčování prostorové polohy pozemních objektů, analýza přesnosti – 2 dny.
Vytyčování liniových staveb, analýza přesnosti – 1 den.
Zaměření vlícovacích bodů pro fotogrammetrický a laserově skenovaný hromadný sběr dat, analýza přesnosti – 2 dny.
Určování výšek metodou přesné nivelace, analýza přesnosti – 2 dny.
Kompletace, odevzdání požadované dokumentace a protokolů, hodnocená odborná rozprava, písemný test – 1 den.