Detail předmětu

Geografické informační systémy 1

BEA020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Geografický informační systém (GIS), historie, účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD, geografický (topografický) objekt, datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data; digitální model terénu, zdroje dat pro GIS, webové mapové služby, mapová algebra, současné systémy GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.

Garant předmětu

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

seznámit se s geografickými informačními systémy (GIS), pochopit princip územně vázaných geo-databází, pochopit topologii prostorových objektů, seznámit se s datovými modely v GIS, metadaty, pochopit mapovou algebru, schopnost řešit projekt v prostředí QGIS nebo ArcGIS.

Prerekvizity

Matematika, výpočetní technika, kartografie.

Korekvizity

Matematická kartografie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení, odevzdání zadaných úloh, úspěšné splnění testu z teorie

Cíl

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci. Schopnost tvorby jednoduchého GIS projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Definice GIS, historie, vývoj, interdisciplinární vztahy.
2. Informační systémy s územní vazbou, aplikace ve státní správě (ISKN, GeoInfoStrategie).
3. Databázové systémy územně vázané. Prostorový jazyk SQL, prostorové datové struktury (indexy).
4. Topologie – pragmatický přístup, norma DIGEST.
5. Datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data.
6. Metadata, popis kvality dat, klasifikace chyb v GIS.
7. Digitální model terénu (základní informace).
8. Zdroje dat pro GIS v ČR a v zahraničí.
9. GIS on-line, webové mapové služby, mobilní GIS.
10. Mapová algebra, koncepce modelu, typy proměnných a funkcí.
11. Základní prostorové analýzy (funkce klasifikační, překrytí, funkce v okolí a spojovací funkce).
12. GIS v krizovém řízení, aplikace.
13. Přehled a charakteristika současných systémů GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Grafické prostředí aplikace ArcCatalog, Grafické prostředí aplikace ArcMap.
2. Vizualizace, Labeling, Editace tabulek, Atributové dotazy.
3. Prostorové dotazy, Buffer, Clip, ModelBuilder, Basic map, Mapové služby.
4. Rastrová data, Georeferencování, Transformace souřadnicového systému, Export dat.
5. Import, export souřadnic JTSK, Import, export souřadnic WGS84, Editace a tvorba vektorových dat.
6. Filedatabase, ISKN Studio, OpenStreetMap (ArcGIS Editor for OpenStreetMap), Sběr GIS dat.
7. ArcGIS Online, Collector, ArcReader, ArcGIS Explorer.
8. Import, export CAD dat, QGIS.
9. Tvorba TIN, 3D Analyst Tools, ArcScene, Google Earth.
10.–13. Zápočtový test.