Detail předmětu

Katastr nemovitostí 1

BEA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Základní pojmy – jejich vysvětlení. Míry používané v PK a KN, používané zkratky a jejich význam. Pozemková kniha-její části. Historie vývoje katastru nemovitostí. Obnova operátů katastru nemovitostí. Poskytování informací z operátů katastru nemovitostí. Organizace zeměměřické služby. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Některé software používané v katastru nemovitostí.

Garant předmětu

Ing. Stanislav Kutálek, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí s historií katastru nemovitostí, základními pojmy. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.


Prerekvizity

Schopnost obsluhy elektronických dálkoměrů, znalosti z předmětu Mapování I, znalost výpočetních geodetický programů.

Korekvizity

Znalosti z předmětu Mapování I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, písemné testy, odevzdané programy ze cvičení.

Cíl

Student se seznámí s historií katastru nemovitostí, základními pojmy. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Historie vývoje katastru nemovitostí.
2. Základní pojmy-jejich vysvětlení.
3. Soubor geodetických informací.
4. Soubor popisných informací.
5. Obnova katastrálního operátu.
6. Digitální katastrální mapa.
7. Geometrické plány.
8. Vytyčování hranic pozemků.
9. Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
10. Informační systém katastru nemovitostí.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní informace, studijní literatura, práce s katastrálními mapami, druhy katastr.map, Nahlížení do katastru, www.cuzk.cz
2. Praktické vysvětlení základních pojmů z vyhl.č.26/2007 č.358/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 87/2017 Sb., na ukázkách část 1, přidělování parcelních čísel, druhy geometrických plánů
3. Praktické vysvětlení základních pojmů z vyhl.č.26/2007 č.358/2013 Sb. ve znění vyhl.č. 87/2017 Sb. na ukázkách část 2, připojení měření, měření pro účely katastru, výpočetní práce měření v katastru, ukázky
4. Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, jednoduché příklady dělení pozemků, ukázky odlišností při různých kvalitách určení výměry
5. Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, sestavení parcely z dílů, vyrovnání číselně určené výměry, ukázky řešení jednotlivých příkladů
6. Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, případy "celá" a "zaniká".
7. Vzorový příklad vyhotovení GPL, přípravné práce, měření, zpracování, kompletace, zadání P2 - Vyhotovení geometrického plánu
8. Studijní pracovní volno pro vyhotovení GPL, konzultace
9. Odevzdání samostatné práce, řešení vzniklých situací při vyhotovování samostatné práce.
10. Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, odlišnosti vůči předchozím příkladům, zápočtový test, zápočet.