Studijní program

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-SIS Kód: N0732A260023 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – pozemní stavby"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční a kombinované formě studia. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Pozemní stavby na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti pozemních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovy odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z konstrukcí pozemních staveb, pozemní stavitelství, stavební fyzika, požární bezpečnost a legislativu s provázaností na celé stavebnictví a s významným zaměřením na environmentální stavitelství, tedy také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu. Studenti jsou také vedeni k samostatnému, ale i týmovému tvůrčímu, inženýrskému přístupu při řešení odborných úkolů s využíváním nejnovějších poznatků vědy, uplatnění moderních materiálů i nových technologií tak, aby byli následně po absolutoriu schopni aplikovat získané poznatky a vědomosti k vytváření stavebních děl vysoké technické i estetické úrovně. Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích i provozování staveb a stavebních objektů v oblasti pozemních staveb. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby je schopen se orientovat v odborné problematice, je plně odborně připraven pro výkon povolání a pro své úspěšné uplatnění především ve stavební praxi. Odborné působení absolventa navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby v praxi je možné na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí ve stavebnictví, v projekčních kancelářích i u realizačních firem. Svoje uplatnění může najít rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být i ve státní správě a administrativě, popř. i ve firmách produkujících a dodávajících výrobky a konstrukční součásti pro stavby. Odborně může pedagogicky působit i v oblasti vzdělávání na středních, popř. i vysokých školách. Potřebnou aprobaci k tomu může získat přímo na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání doplňkového pedagogického studia, popř. i u jiné instituce, která toto vzdělání uskutečňuje. Absolvent má rovněž předpoklady pro uplatnění ve svém odborném působení v praxi jako soukromý podnikatel ve stavebnictví nebo jako OSVČ. Získání znalostí anglického jazyka i dalších doporučených světových jazyků, které jsou fakultou během studia nabízeny, vytváří studentům předpoklady pro absolvování části studia na zahraničních univerzitách v rámci projektu Erasmus+ a po skončení studia pak absolventům i možnost jejich uplatnění v zahraničí. Dosažené vzdělání absolventovi magisterského studijního programu umožňuje po splnění předepsané praxe získat autorizaci jako autorizovaný stavitel, technik, ale především jako autorizovaný inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Absolvent magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu Pozemní stavby pro získání titulu doktor Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz. níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění. - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Pozemní stavby na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – pozemní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Pozemní stavby. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA019 Matematika 5 (S) 2 1 4 zá,zk
NDA015 Pružnost a plasticita 2 2 5 zá,zk
NHA040-A Nauka o budovách 2 2 2 4 zá,zk
NLA022 Betonové konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
NOA019 Kovové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB016 Metoda konečných prvků 2 1 3 zá,zk
NHB041 Počítačová aplikace stavební fyziky 1 2 3 zá,zk

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHB042 Sanace a adaptace budov 2 2 4 zá,zk
NTB023 Experimentální metody v TZB 2 2 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NBA007 Aplikovaná fyzika 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB020 Teorie spolehlivosti 2 1 3 kl
NHB045 Stavební akustika a denní osvětlení budov 2 1 3 kl
NVB025 Oceňování staveb 2 1 3 kl

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB018 Dynamika (S) 2 2 4 zá,zk
NHB048 Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb 2 2 4 zá,zk
NTB026 Vybrané statě z vytápění 2 2 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NFB013 Speciální metody zakládání (S) 2 1 4 zá,zk
NHB046 Trvale udržitelná výstavba 2 1 4 zá,zk
NTB025 Modelování soustav TZB 2 1 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB021 Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (S) 2 2 5 zá,zk
NHB047 Vybrané statě z pozemního stavitelství 1 2 2 5 zá,zk
NLB025 Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (S) 2 2 5 zá,zk
NOB021 Modelování kovových a dřevěných konstrukcí 2 2 5 zá,zk
NTB027 Vybrané statě ze vzduchotechniky 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB019 Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON) 2 2 4 zá,zk
NHB044 Stavby s nízkou energetickou náročností 2 2 4 zá,zk
NLB024 Statika při rekonstrukcích (S) 2 2 4 zá,zk
NOB022 Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí 2 2 4 zá,zk
NTB028 Vybrané statě ze zdravotechniky 2 2 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB017 Diplomový seminář (S-STM) 3
NHB043 Diplomový seminář (S-PST) 3
NLB023 Diplomový seminář (S-BZK) 3
NOB020 Diplomový seminář (S-KDK) 3
NTB024 Diplomový seminář (S-TZB) 3

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NZB012 Etika v podnikání 2 2
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2
NZB014 Psychologie ve firemní praxi 2 2 2

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHB052 Průběh procesu výstavby 2 1 3 zá,zk
NOB027 Speciální kovové konstrukce (S) 2 1 3 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NHB055 Vybrané statě z pozemního stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
NLB029 Speciální betonové konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
NTB034 Termomechanika 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB023 Nelineární mechanika 2 2 4 zá,zk
NIB011 Moderní stavební materiály 2 2 4 zá,zk
NLB030 Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (S) 2 2 4 zá,zk
NOB023 Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcí 2 2 4 zá,zk
NTB031 Řízení a provozování TZB 2 2 4 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB025 Spolehlivost a teorie porušování materiálů 2 2 5 zá,zk
NFB014 Aplikace inženýrských úloh z geotechniky 2 2 5 zá,zk
NHB050 Návrh stavby v procesu územního řízení 2 2 5 zá,zk
NHB051 Prostorová akustika 2 2 5 zá,zk
NHB053 Rekonstrukce a renovace památek 2 2 5 zá,zk
NLB026 Automatizace výpočtů betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
NOB024 Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí 2 2 5 zá,zk
NTB030 Mechanika tekutin 2 2 5 zá,zk
NTB033 Technika prostředí 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB024 Specializovaný projekt (S-STM) 8 kl
NHB054 Specializovaný projekt (S-PST) 8 kl
NLB028 Specializovaný projekt (S-BZK) 8 kl
NOB026 Specializovaný projekt (S-KDK) 8 kl
NTB032 Specializovaný projekt (S-TZB) 8 kl

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NDB022 Konstrukční detail (S-STM) 3 3 kl
NHB049 Konstrukční detail (S-PST) 3 3 kl
NLB027 Konstrukční detail (S-BZK) 3 3 kl
NOB025 Konstrukční detail (S-KDK) 3 3 kl
NTB029 Audit budov 3 3 kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty