Detail předmětu

Prezentační dovednosti

Akademický rok 2023/24

NZB013 předmět zařazen v 6 studijních plánech

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

NPC-GK letní semestr 2. ročník

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPC-SIR zimní semestr 2. ročník

Praktické osvojení prezentačních dovedností, teoretické seznámení s komplexní přípravou na prezentaci, prezentace obecného nebo odborného tématu ze stavebně technického oboru, poskytnutí individuální a skupinové zpětné vazby, umění dát efektivní zpětnou vazbu, zvyšování efektivnosti prezentací pro odbornou a laickou veřejnost, strukturace obsahu projevu s ohledem na faktory ovlivňující vnímání řečníka, znalost druhů neverbální komunikace, principy kvalitního mluveného projevu, efektivní úvod a závěr prezentace, osvojení prezentačního akademického jazyka, snaha stát se lepším prezentujícím.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Znalosti

Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Osnova

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
2. Kritéria posuzování prezentací. Hodnotící protokoly. Tréma a relaxační techniky. Zvládání prezentační nervozity.
3. Emoční inteligence. Empatie a její význam v mezilidské a prezentační komunikaci. Práce s publikem.
4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci. Mluvnická cvičení.
5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
6. Začínáme s prezentováním. Efektivní úvod a závěr.
7. Základy verbální komunikace. Hlasová příprava a řečnictví. Čeština v projevu. Prezentační akademický jazyk.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost.
9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi.
10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací. Stát se lepším prezentujícím.
11. Specifika prezentací stavebně-inženýrských oborů. Tipy na správnou prezentaci. Rétorický trojúhelník.
12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v prezentační skupině.
13. Prezentace textového materiálu. Shrnutí poznatků.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané ve středoškolském vzdělání, je vítán zájem o teorii prezentace, znalosti z obecné psychologie, zkušenosti z prezentování, pozorování prezentací jiných řečníků, motivace ke zkvalitnění vlastních prezentačních dovedností.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace. 2. Kritéria posuzování prezentací. Hodnotící protokoly. Tréma a relaxační techniky. Zvládání prezentační nervozity. 3. Emoční inteligence. Empatie a její význam v mezilidské a prezentační komunikaci. Práce s publikem. 4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci. Mluvnická cvičení. 5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace. 6. Začínáme s prezentováním. Efektivní úvod a závěr. 7. Základy verbální komunikace. Hlasová příprava a řečnictví. Čeština v projevu. Prezentační akademický jazyk. 8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost. 9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi. 10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací. Stát se lepším prezentujícím. 11. Specifika prezentací stavebně-inženýrských oborů. Tipy na správnou prezentaci. Rétorický trojúhelník. 12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v prezentační skupině. 13. Prezentace textového materiálu. Shrnutí poznatků.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi a osobním životě. 2. Principy empatie v komunikaci. Sociální stereotypy a zvláště efekt prvního dojmu, skupinová aktivita. 3. Zásady dobrého veřejného projevu. Dikce, respirace, fonace a artikulace. 4. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Zásady komunikace mezi lidmi. 5. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. 6. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka. 7. Členění výstavby řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. 8. Ověření získaných znalostí a dovedností testem rétorické sebereflexe a veřejnými projevy (s použitím videotechniky). Přednes prezentací studentů. 9. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 10. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 11. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 12. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 13. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba.