Studijní program

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-SIV Kód: N0732A260025 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovy odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z vodního hospodářství krajiny, vodního hospodářství obcí a vodních staveb s provázaností na celé stavebnictví a také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu. Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích i provozování vodních staveb v oblasti vodního hospodářství. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby získá v průběhu tří semestrálního studia prohloubené vědomosti ze stavebního inženýrství zaměřeného na vodní hospodářství a vodní stavby. Absolvent si v průběhu studia osvojí nejnovější vědecké i technické poznatky z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb s návazností na jiné související oblasti. Získá znalosti a dovednosti z teoretických i odborných disciplín. Doplní si znalost cizího jazyka v oblasti své odbornosti a znalosti právních předpisů. Naučí se používat standardní i nové progresivní metody, technologie, postupy a analýzy uplatňované ve vodním hospodářství. Je veden k samostatné tvůrčí inženýrské činnosti při plánování, návrhu, realizaci a údržbě vodních staveb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí. Základem znalostí absolventa jsou předměty profilujícího základu, které jsou doplněny navazujícími úzce zaměřenými předměty. Získané znalosti v jednotlivých předmětech absolvent aplikuje při řešení individuálně zadaných vodohospodářských úloh, kde mimo jiné využije matematické modelování, analýzy chování systémů a geografické informační systémy. Po absolvování studia je schopen samostatně řešit náročné technické úlohy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je vybaven prohloubenými znalostmi v oboru vodního hospodářství a vodních staveb, které umí uplatnit při komplexním plánování, návrhu, realizaci a správě vodních staveb. Jako kvalifikovaný odborník je schopen: vypracovat projektovou dokumentaci, provádět rizikové analýzy, zhotovovat odborná stanoviska, provádět plánovací činnosti, podílet se na odborném vedení provádění složité vodní stavby, vykonávat odborné inženýrské funkce v orgánech státní správy atd. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo ve výzkumu a vývoji. Je schopen zastávat inženýrské i manažerské funkce. Může se věnovat soukromému podnikání v oboru. Po splnění předepsané praxe může absolvent získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění, - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Vodní hospodářství a vodní stavby. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA017 Matematika 5 (V) 2 1 4 zá,zk
NPA016 Balneotechnika 2 2 5 zá,zk
NPA017 Operační a systémová analýza 2 3 6 zá,zk
NRA012 Hydraulika podzemních vod 2 2 5 zá,zk
NRA013 Vybrané statě z hydrotechniky 2 2 5 zá,zk
NSA013 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NCA005 Hydrobiologie a ekotoxikologie 2 1 3 kl
NPA018 Vodohospodářský management 2 1 3 zá,zk
NSA014 Geografické informační systémy 2 3
NSA015 Úpravy odtokových poměrů povodí 2 1 3 kl
NSA016 Vodohospodářská legislativa 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NPB019 Vybrané statě z vodárenství 2 2 4 zá,zk
NRB015 Splaveniny ve vodních tocích 2 2 4 zá,zk
NSB017 Řízení vodohospodářských soustav 2 2 4 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAB018 Základy variačního počtu 2 2 5 zá,zk
NBB006 Aplikovaná fyzika (V) 2 2 5 zá,zk
NCB006 Složení a vlastnosti přírodních vod 2 2 5 zá,zk
NRB014 Modelování ve vodním hospodářství 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NZB011 Inženýrská pedagogika 2 2
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2
NZB014 Psychologie ve firemní praxi 2 2

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NPA020 Odborná exkurze 40 3
NRA016-A Hydroinformatika 2 2 3 kl
NRA017 Matematické modelování ve vodním hospodářství 2 2 6 zá,zk
NRA018 Provádění vodních staveb 2 2 6 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NCB007 Procesy čištění odpadních vod 2 2 5 zá,zk
NPB023 Vybrané statě ze stokování a ČOV 2 2 5 zá,zk
NRB019 Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb 2 2 5 zá,zk
NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NPB021 Čištění odpadních vod z průmyslu 2 2 5 zá,zk
NRB021 Protipovodňová ochrana 2 2 5 zá,zk
NSB019 Přírodní způsoby čištění vod 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NPB022 Diplomový seminář (V-VHO) 2
NRB020 Diplomový seminář (V-VST) 2
NSB018 Diplomový seminář (V-VHK) 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty