Detail předmětu

Splaveniny ve vodních tocích

NRB015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIV povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Předmět obsahuje: Základní dělení a pojmy včetně globálních charakteristik. Vlastnosti vody, splavenin, usazenin a suspenze. Charakteristiky proudu bez i s transportem splavenin. Vymílání usazenin, usazování splavenin, pohyb splavenin včetně charakteristik pohybu splavenin, rovnice spojitosti pohybu splavenin a průtok splavenin. Měření na tocích a nádržích. Ovlivňování průtoku a pohybu splavenin. Modelování pohybu splavenin a vývoje vodních toků. Splaveniny a usazeniny ve zdržích a nádržích. Případové studie.

Garant předmětu

doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámení studenta s vymílacími, transportními a zanášecími procesy ve vodních tocích a v nádržích.
Absolvent předmětu získá základní znalosti o fyzikálních vlastnostech splavenin a usazenin, o pohybu splavenin, o výpočtu jejich průtoku, o možnostech jejich modelování a měření a o predikci vývoje koryt vodních toků a zanášení nádrží.
Základní dovedností absolventa je schopnost zpracovat splaveninovou studii úseku vodního toku.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, mechanika zemin, přehrady, nádrže, úpravy toků a jezy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování, konkrétně přednášky a cvičení, jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Možná je návaznost na zadání závěrečné práce a další odborný růst v doktorském studiu.
Konzultační hodiny jsou vypisovány individuálně dle potřeb a možností studenta a vyučujícího.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Účast na cvičeních alespoň 90 %, vypracování a prezentování splaveninové studie vybraného úseku toku.
Zkouška: Minimálně 50 % správných odpovědí na otázky v písemném testu a úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Cíl

Seznámení s problematikou vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích. Získání informací o prevenci i následné sanaci narušeného břehového území.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní dělení a pojmy, globální charakteristiky.
2. Vlastnosti vody, splavenin, usazenin a suspenze.
3. Charakteristiky proudu.
4. Vymílání usazenin.
5. Usazování splavenin.
6. Pohyb splavenin – charakteristiky pohybu.
7. Pohyb splavenin – rovnice spojitosti.
8. Pohyb splavenin – průtok splavenin.
9. Měření na tocích a nádržích.
10. Ovlivňování průtoku a pohybu splavenin.
11. Modelování pohybu splavenin a vývoje koryt vodních toků.
12. Splaveniny a usazeniny ve zdržích a nádržích.
13. Případové studie.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání splaveninové studie. Podkladová data splaveninové studie.
2. Model rovnoměrného proudění vody.
3. Model rovnoměrného pohybu splavenin: počátek pohybu splavenin, křivka unášecí schopnosti toku
4. Model rovnoměrného pohybu splavenin: korytotvorný průtok, průměrný roční průtok splavenin.
5. 1D model nerovnoměrného proudění vody.
6. 1D model nerovnoměrného pohybu splavenin.
7. 1D model dlouhodobého nerovnoměrného pohybu splavenin před výstavbou hráze.
8. 1D model dlouhodobého nerovnoměrného pohybu splavenin po výstavbě hráze.
9. Výpočet zanášení nádrže na základě empiricky stanovených křivek účinnosti zanášení.
10. Porovnání ročního průtoku splavenin a rychlosti zanášení nádrže vypočítaných různými způsoby.
11. Zpráva splaveninové studie.
12. Prezentace splaveninové studie.
13. Kontrola studijních povinností. Zápočet.