Detail předmětu

Vybrané statě ze stokování a ČOV

NPB023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIV povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Předmětu seznamuje studenty s vybranou problematikou odvodnění a čištění odpadních vod z urbanizovaných celků. Předmět souvisí s širší problematikou řešenou v předmětu Stokování a čištění odpadních vod. Navazuj na obecné předměty řešené v základní fázi studia, zejména předměty hydraulika a hydrologie.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá následující oborové znalosti a dovednosti: navrhování podtlakové a tlakové kanalizace, návrh čerpací technika ve stokových sítích, znalosti v oblasti energetické náročnosti kanalizačních sítí, metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě, moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO a v městských ČOV, znalosti v oblasti membránových procesů.

Prerekvizity

Hydrologie, hydroinformatika, hydraulika, stokování, čištění odpadních vod.

Korekvizity

Provádění vodních staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z problematiky stokování a ČOV, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Cílem předmětu je souhrn veškerých aktuálních poznatků v oboru městského odvodnění s důrazem na vliv těchto zařízení na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. Předmět přináší znalosti v oblasti plánování, návrhu, řízení či rekonstrukce stokových sítí a informace z oblasti hydroinformatiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod.
2. Navrhování podtlakové kanalizace.
3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody – čerpací technika ve stokových sítích.
4. Energetická náročnost kanalizačních sítí.
5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě.
6.–7. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO.
8.–9. Moderní technologie používané v městských ČOV.
10. Membránové procesy.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod.
2. Návrh venkovní podtlakové stokové sítě.
3. Návrh čerpací stanice.
4. Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace.
5.–6. Návrh DČOV.
7.–8. Návrh vybrané části ČOV.
9. Návrh membrány.
10. Zápočet.