Detail předmětu

Vybrané statě z hydrotechniky

NRA013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIV povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Návrh a posouzení bezpečnosti a stability jezů, přehrad a objektů souvisejících s využitím vodní energie. Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt. Konstrukce jezových uzávěrů. Návrhové parametry turbín vodních elektráren pracujících v různých režimech provozu. Hydraulické řešení a výzkum jednotlivých zařízení VE a vodních cest. Zatížení, výpočet lokální a celkové bezpečnosti objektů. Nová konstrukční řešení, rekonstrukce, modernizace a intenzifikace využití objektů hydrotechnických staveb.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Výsledkem je hlubší znalost ve vybraných probémech hydrotechnických staveb, které navazují na informace z bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Prerekvizity

Předměty zaměření vodní stavby oboru vodní hospodářství a vodní stavby - hydraulika,hydrologie, zakládání staveb, mechanika zemin, hydrotechnické stavby, provádění staveb,

Korekvizity

Numerické metody, prtoipovodňová ochrana

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Forma zkoušky: písemný test z otázek, které zahrnují problematiku probranou na přednáškách.
Počet otázek testu : 13.
Délka průběhu zkoušky: 90 minut.
Hodnocení zkoušky : jednotlivé otázky testu budou ohodnoceny klasifikačním stupněm (bodem) 1, 2, 3, 4.

Celková klasifikace zkoušky:
počet bodů hodnocení
13 – 17 A/1
18 – 21 B/1,5
22 – 28 C/2
29 – 35 D/2,5
36 – 43 E/3
od 44 F/4

Při počtu 5 a více otázek ohodnocených klasifikačním stupněm „4“ je celkové hodnocení zkoušky - F/4.

Cíl

Studiem tohoto předmětu získají studenti vybrané a podrobnější informace z problematiky hydrotechnických staveb, které navazují na informace z bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–3. Posouzení stability vzdouvacích objektů, hrází a jejich podloží.
4.–6. Stanovení návrhových parametrů turbín vodních elektráren. Hydraulický výzkum a řešení jednotlivých funkčních prvků VE.
7.–8. Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt.
9.–10. Návrh a výpočet hradících konstrukcí pohyblivých jezů.
11. Environmentální projekt stavby, souvislosti a návaznosti návrhu na přírodní podmínky - legislativa. Nové programové produkty pro návrh hydrotechnických staveb.
12. Norné stěny pro zachycování ropných derivátů na hladině a měření průtoků a proteklých objemů na vodních tocích a kanalizacích.
13. Vodohospodářská rizika, jejich stanovení a hodnocení, dopad na technické řešení a ekonomiku stavby.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Stabilizace říčních koryt, podklady pro návrh balvanitého skluzu.
2. Návrh balvanitého skluzu pro konkrétní lokalitu, výpočet.
3. Dokončení výpočtů návrhu balvanitého skluzu, zpracování podélného řezu.
4. Výběh a výška větrových vln, převýšení koruny hráze.
5. Betonové přehrady – celková stabilita.
6. Sypané přehrady – celková stabilita.
7. Sypané přehrady – porušení hráze přelitím.
8. Teoretické základy pro podrobné hydraulické řešení spodních výpustí.
9. Stanovení Q/H charakteristiky spodní výpusti přehrady, vykreslení průběhu čáry energie a tlaku, stanovení minimálního ponoru vtoku.
10. Stanovení zvedací síly na revizní tabulový uzávěr vtokového objektu štoly spodní výpusti.
11. Návrh hradicí konstrukce pohyblivého jezu.
12. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu přes pevný práh.
13. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu při manipulaci s navrženými jezovými uzávěry.