Detail předmětu

Úpravy odtokových poměrů povodí

Akademický rok 2022/23

NSA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Analýza historického vývoje a stavu krajiny. Vývoj krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Cíl

Poskytnou studentům informace o vývoji krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Znalosti

Student zvládne problematiku chrany půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem, tvorby krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků

Osnova

1.–2. Extrémní hydrologické jevy v povodí - povodňové ohrožení, sucho
3.–4. Komplexní návrh přírodě blízkých adaptačních opatření v povodí
5.–6. Návrh liniových technických ochranných a retenčních opatření
7.–8. Návrh plošných technických ochranných a retenčních opatření, zemní terasy, retenční nádrže
9.–10. Revitalizace hydrografické sítě a mikrosítě
11.–13.Územní systémy ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy v kontextu ochrany a organizace povodí

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti Hydrologie, Pozemkových úprav, Ochrany a organizace povodí, Revitalizace a stabilita krajiny

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255691

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Extrémní hydrologické jevy v povodí - povodňové ohrožení, sucho
3.–4. Komplexní návrh přírodě blízkých adaptačních opatření v povodí
5.–6. Návrh liniových technických ochranných a retenčních opatření
7.–8. Návrh plošných technických ochranných a retenčních opatření, zemní terasy, retenční nádrže
9.–10. Revitalizace hydrografické sítě a mikrosítě
11.–13.Územní systémy ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy v kontextu ochrany a organizace povodí

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Digitální a standardní data, rozbor krajinného pokryvu a hydrografické sítě.
2. Analýza erozních poměrů.
3. Analýza odtokových poměrů.
4. Návrh přírodě blízkých opatření- organizační opatření.
5. Návrh přírodě blízkých opatření- liniová biotechnická opatření.
6. Návrh přírodě blízkých opatření- plošná biotechnická opatření.