Detail předmětu

Vybrané statě z vodárenství

NPB019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIV povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Zdroje pitné vody a jejich kategorizace, ochrana zdrojů, speciální metody úpravy vod, moderní technologie vúpraven vod, automatizace úpraven vod, balené úpravny. Ztráty vody a technické prostředky pro lokalizaci skrytých úniků. Kvalita vody, měření zákalu a odkalování vodovodních sítí. Hodnocení technického stavu distribučního systému, spolehlivost vodovodních sítí, riziková analýza vodárenských systémů. Vývoj oboru v ČR, současné mezinárodní vědecké projekty v oboru.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v nejnovějších technologických procesech úpravy pitné vody, v oblasti distribuce a ztrát vody, kvality vody při její distribuci, hodnocení technického stavu vodovodů, získat nejnovější poznatky z oboru vodárenství, seznámení s významnými vodárenskými soustavami v ČR a aktuálně řešenými mezinárodními projekty v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Základní znalosti o chytrých vodoměrech a jejich využití v praxi.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, Vodárenství.

Korekvizity

Struktura a organizace oboru vodovodů a kanalizací v ČR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů a metod, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných úraven vody a objektů vodovodů, předklady odborných zahraničních textů, účast na konferencích, exkurze u odborných firem.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání seminárních prací ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Cílem předmětu je souhrn aktuálních poznatků v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana.
2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem.
3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod.
4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody.
5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody, využití "chytrých vodoměrů".
6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody.
7. Hodnocení technického stavu vodovodů.
8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy.
9. Kvalita vody v distribučních systémech.
10. Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou.
11. Spolehlivost vodovodních sítí.
12. Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál.
13. Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání seminární práce S1 – popis a charakteristika vybrané vodárenské soustavy.
2. Práce a konzultace na seminární práci S1.
3. Práce a konzultace na seminární práci S1.
4. Prezentace seminárních prací S1.
5. Prezentace seminárních prací S1.
6. Prezentace seminárních prací S1.
7. Účast na konferenci VODA Zlín.
8. Zadání seminární práce S2 – překlad a prezentace obsahu zahraničního odborného článku.
9. Práce a konzultace na seminární práci S2.
10. Práce a konzultace na seminární práci S2.
11. Prezentace seminárních prací S2.
12. Prezentace seminárních prací S2.
13. Prezentace seminárních prací S2, zápočet.