Studijní program

Geodézie a kartografie

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-GK Kód: N0532A260001 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti geodézie a kartografie. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Cílem studia je seznámit studenty s teoretickými i praktickými aspekty výkonu zeměměřického povolání. Studium navazuje na bakalářský studijní program Geodézie a kartografie s tím, že dále rozvíjí znalosti v oblastech teoretické, kosmické a inženýrské geodézie, stejně jako kartografie a geografických informačních systémů. Studium prohlubuje předchozí znalosti studentů, akcentuje moderní technologie a jejich důkladné pochopení s cílem vychovat všeobecně vzdělaného zeměměřického inženýra. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvování navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie opravňuje absolventa k výkonu zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Po získání pětileté praxe v oboru se absolvent může ucházet o Úřední oprávnění (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., které uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie je schopen působit ve státní správě či v rezortních organizacích různých ministerstev (Katastrální úřady, Státní pozemkový úřad, ŘSD, SŽDC, SZIF, podniky povodí,…). Na Katastrálních pracovištích může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících (přebírání výsledků zeměměřických činností, řešení sporů, řídící činnosti spojené s obnovou katastrálního operátu aj.). V soukromém sektoru nalezne absolvent uplatnění u privátních geodetických firem, kde se podílí na přípravě a realizaci projektů, plánování měření, tvorbě účelových map, vytyčovacích pracích u složitých stavebních a průmyslových objektů, měření deformací, monitoringu objektů a staveb, sledování svážných území aj. Absolvent má všechny předpoklady podílet se na geodetických činnostech při speciálních stavbách, především na vytyčovacích pracích u tunelů, důlních děl, velkých mostů a speciálních konstrukcí. Navrhuje a garantuje vytyčovací postupy a kontrolní měření. Aplikuje družicové metody vysoké přesnosti, metody dálkového průzkumu a leteckého snímání při tvorbě nových mapových děl, včetně 3D výstupů. Podílí se na vytváření moderních mapových produktů včetně internetových mapových služeb. Je schopen vytvářet Informační modely budov. Absolvent je připraven na činnosti i v oblasti globální (teoretické) geodézie při tvorbě rozsáhlých sítí národního i nadnárodního charakteru, tvorbě gravimetrických map a realizaci geodynamických analýz. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích zabývající se rozsáhlými databázovými systémy vázanými na geoinformace a údržbou prostorových informačních systémů a jejich využití ve všech sférách státní správy a samosprávy, v Armádě ČR či u správců inženýrských sítí. Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného i prakticky vyškoleného odborníka pro geodetické a kartografické činnosti v praxi, vědě a výzkumu či ve školství. Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT. Směrnice děkana detailně specifikuje: - způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, - způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání, - formu přijímací zkoušky (viz níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu, - pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky, - minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu, - závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek, - lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, - způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, - způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění. - vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu. Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Geodézie a kartografie navazuje na bakalářský studijní program Geodézie a kartografie. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NAA026 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
NEA030 Inženýrská geodézie 2 3 3 6 zá,zk
NEA031 Kartografie 2 2 3 6 zá,zk
NEA032 Kosmická geodézie 1 2 2 5 zá,zk

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB060 Ekonomika měst a obcí 2 2
NVB061 Ekonomika stavebního podniku 2 2
NVB062 Právo v obchodních vztazích 2 2

1. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NUB019 Databázové systémy 1 2 4
NUB020 Moderní techniky programování 1 2 4

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
NAA027 Numerické metody 2 2
NEA033 Geodézie v podzemních prostorách 2 2 4 zá,zk
NEA034 Katastr nemovitostí 3 2 2 4 zá,zk
NEA035 Kosmická geodézie 2 2 2 4 zá,zk
NEA036 Sběr a zpracování 3D dat 3 3 kl
NEA037 Teoretická geodézie 2 2 2 4 zá,zk
NEA038 Výuka v terénu 4 120 4 kl

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEB039 Geomatika 2 1 3
NEB040 Metrologie a standardizace 2 1 3

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEA041 Digitální model terénu 1 2 4 zá,zk
NEA042 Geografické informační systémy 2 2 2 5 zá,zk
NEA043 Komplexní projekt 4 kl
NEA044 Stavební a průmyslová geodézie 1 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEB045 Geodézie pro BIM 1 2 4
NUB021 3D modelování 1 2 4

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadovány 2 předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NFB021 Základy geotechniky 2 1 4 zá,zk
NNB017 Dopravní stavby 2 1 4 zá,zk
NRB022 Vodní stavby 2 1 4 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEA046 Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země 2 2 5 zá,zk
NEA047-A Fyzikální geodézie 2 2 5 zá,zk
NZA018 Právní vztahy k nemovitostem 2 3

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEB048 Aplikovaná geoinformatika 3 3 7 zá,zk
NEB049 Stavební a průmyslová geodézie 2 3 3 7 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NVB063 Ekonomie 2 2
NVB064 Marketing 2 2
NVB065 Účetnictví 2 2

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NZB012 Etika v podnikání 2 2
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2
NZB014 Psychologie ve firemní praxi 2 2

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadovány 2 předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEB050 Oceňování nemovitostí 2 3
NEB051 Řízení geodetické firmy 2 3
NEB052 Speleologické mapování 2 3
NSB021 Ekologické inženýrství 2 3

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty