Detail předmětu

Konstrukční detail (S-PST)

NHB049 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Konstrukční detail tvoří základní vztah mezi architekturou a konstrukcí. Strukturou je zde konstrukce, jejíž jednotlivé díly a prvky jsou upraveny do celku, respektujícího jak statická, tak i architektonická hlediska komplexně i v detailu. Pro celkové působení díla je tato skutečnost rozhodující. Detail je propojen s konstrukcí řadou funkčních vazeb. K funkčním vztahům patří: působení vnitřních a vnějších vlivů prostředí na stavbu, funkčnost a výtvarný záměr, statika a dynamika konstrukce, optimální energetická náročnost, vzájemné vztahy detailu a celku, technologie a proveditelnost, funkčnost, provozní spolehlivost a ekonomika.

Garant předmětu

doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Hlavním výsledkem výuky předmětu by měla být schopnost studenta řešit stavební detaily v širších souvislostech (proveditelnost, konstrukční správnost, pevnostní stabilita, stavebně fyzikální problémy, atp.) tak, aby konstrukčně správné a mohly tak být dlouhodobě funkční.

Prerekvizity

Teorie konstrukcí pozemních staveb, zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem. Technické a typologické zásady návrhu stavby a jednotlivých konstrukčních celků.
Orientace v předpisech: Stavební zákon + prováděcí vyhlášky, ČSN, DIN, ISO, EN.

Korekvizity

Stavebně fyzikální problematika, pevnostní a statické charakteristiky, materiálové charakteristiky, konstrukční návaznosti a řešení, problematika zakládání staveb a zastřešení budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zadání jednotlivých detailů, následně samostatná tvorba a konzultace vybraných detailů. Prezentace vypracovaných detailů studijnímu kolektivu a jejich vzájemné oponování. Prezentace seminární práce na zadané téma. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nezbytné absolvovat aktivní účast ve cvičení, průběžné konzultace a povinné prezentace výstupů studenta. Odevzdání jednotlivých elaborátů (výkresů) podle stanoveného harmonogramu cvičení, odevzdání všech elaborátů v předepsané formě v daném termínu. Pro absolvování zkoušky je nezbytné udělení zápočtu ze cvičení, z písemné části zkoušky získat více než 60% bodů a úspěšně složit ústní zkoušku.

Cíl

Konstrukční – stavebně architektonický detail se v rozhodující míře podílí na celkové úrovni stavby. Student pod vedením učitele řeší konstrukční detaily z konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

3 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání 5 vybraných detailů a seminární práce.
2. Konzultace detailů a seminární práce.
3. Konzultace detailů a seminární práce.
4. Konzultace detailů a seminární práce.
5. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace.
6. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace.
7. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace.
8. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace.
9. Prezentace vybraných detailů a seminární práce.
10. Udělení zápočtu.