Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-PST)

NHB054 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

V rámci předmětu student prokazuje schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci stavebně technického řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro provádění stavby. Textová část popisuje místo stavby a technické řešení nosných i doplňujících konstrukcí stavby, stanovení energetické náročnosti objektu a požárně bezpečnostního řešení. Grafická část se zpracovává ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Garant předmětu

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Zpracování kompletního prováděcího projektu stavební části stavby občanské vybavenosti. Zadání stavby v rozsahu minimálně dvou nadzemních podlaží s podsklepením. Zastřešení krovem nebo plochou střechou + ustupující podlaží. Umístění stavby se předpokládá v intravilánu.
Alternativou zadání může být zpracování teoretické práce v oblasti stavební fyziky nebo požární bezpečnosti na základě doložení výkresová části a konstrukčních detailů, týkající se řešené teorie.

Prerekvizity

Zvládnutá obsahová náplň předmětů zahrnutá v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství a dále ve 2. a 3. semestru navazujícího magisterského studia.

Korekvizity

Typologické zásady návrhu stavby, osazení objektu do terénu, základní technická řešení jednotlivých konstrukčních celků (základy, svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, obvodové a střešní pláště, požadavky stavební fyziky, statické řešení konstrukcí, požární bezpečnost staveb).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka spočívá ve vedení studenta k samostatné práci na základě konzultací a k obhajobě návrhů řešení podle pokynů vyučujícího.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet na základě pravidelných konzultací a vypracování zadaných příloh.

Cíl

Student během semestru kompletuje dosažené teoretické znalosti a řeší dokumentaci pro provedení stavby u konkrétního případu stavebního objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–3. Návrh dispozice stavby M 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace.
4.–5. Půdorysy podlaží, M 1:100.
6. Řezy, M 1:100.
7. Konstrukce zastřešení, M :100, Pohledy, M 1:100.
8. Detaily.
9. Technická zpráva, Situace, M 1:200.
10. Klasifikace.