Detail předmětu

Rekonstrukce a renovace památek

NHB053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Stavební kulturní památky, ale i všechny starší objekty vyžadují specifický přístup při jejich opravách, rekonstrukcích a přestavbách. Proto je nutné se seznámit s jejich historickou technologií výstavby a používanými prostředky vytvářející jejich konstrukci, architekturu i výzdobu. Obsah výuky je zaměřen právě tímto směrem, takže studenti se seznámí s tradičními technologiemi, konstrukcí a řemeslnou prací. Získají vědomosti, které vytvoří rovnocenné partnerství při jednání s pracovníky památkových ústavů.

Garant předmětu

Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá základní odborné znalosti provádění i projektování rekonstrukcí a obnovy památkových objektů. Absolvent předmětu je schopen:
– popsat historický vývoj stavitelství a stavební slohy na území ČR.
– navrhnout rekonstrukci dílčích částí historických budov a stavebních památek.
– vypracovat podrobný stavebně technický průzkum: základní konstrukční a statický průzkum, vlhkostní průzkum a průzkum biokoroze objektu, včetně předběžného posouzení.
– vypracovat základní architektonický rozbor stavby.
– vypracovat základní stavebně historický průzkum.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukcí vertikálních i horizontálních částí staveb; konstrukcí krovů a střech; vnitřních dokončovacích prací; základů dějin architektury; stavebně technické a stavebně historické průzkumy; stavební chemie a stavební fyzika; zakreslování stavebních konstrukcí a jejich změn.

Korekvizity

Znalosti z předmětů: konstrukce pozemních staveb, stavební fyzika a nosné konstrukce staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou definovány v článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky jsou doplněny použitím audiovizuální techniky, ukázkami vzorků stavebních materiálů a praktickými ukázkami měřících zařízení z oboru rekonstrukcí a sanací budov. Ve cvičení studenti obhajují své práce před studijní skupinou a vyučujícím. Studenti mají v intranetu přístup k tzv. studijním oporám k předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování je podmínkou docházka, získání zápočtu odevzdáním a prezentací semestrální práce a zkouška.

Cíl

Konstrukce a technologie provádění exteriérové a interiérové výzdoby, povrchové úptavy stěn, dekorační prvky, vývoj fortifikačních staveb, konzervace zřícenin, malbové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu; průzkumy a diagnostika historických staveb.
2.–3. Historický vývoj stavitelství a stavební slohy na území ČR.
4. Památková péče: vývoj a současná legislativa ochrany kulturních památek v ČR; způsoby ochrany a prezentace stavebních památek.
5. Přístupy k zachování a zásahům do jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí historických objektů a stavebních památek.
6. Historické stavební technologie: omítky historických staveb; sádrové omítky a falešné klenby; štukatérské práce.
7. Historické stavební technologie: malířské techniky v historických dobách; freskové malby; zlacení, patinování, polychromie.
8. Historické stavební technologie: sgrafitová výzdoba; stuccolustro; mozaika; tapety.
9. Klenby: základní rozdělení, technologie provádění, poruchy a opravy kleneb.
10. Závěrečná přednáška; pokyny ke zkoušce.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do cvičení; podmínky udělení zápočtu; zadání podkladů pro semestrální práci.
2. Individuální konzultace zadané stavby a samostatná práce v terénu: předběžný průzkum, zaměřování, fotodokumentace, zajištění potřebných podkladů.
3. Stavebně historický průzkum: práce s archivními a literárními zdroji.
4. Architektonický rozbor stavby a umělecko-historické hodnocení: architektonický sloh a detail; památkové hodnocení stavby.
5. Stavebně technický průzkum: základní konstrukční a statický průzkum, vlhkostní průzkum a průzkum biokoroze objektu, včetně předběžného posouzení.
6.–7. Návrh rekonstrukce dílčích částí: zpracování problematiky rekonstrukčních, sanačních nebo renovačních postupů prací vybraných vad a poruch stavby (přednostní zaměření na speciální technologické postupy obnovy památek).
8.–9. Konzultační hodina; prezentace výsledků práce.
10. Odevzdání semestrální práce; udělení zápočtu.