Detail předmětu

Diplomový seminář (S-PST)

NHB043 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

V rámci semináře student vypracuje dílčí část projektové dokumentace na zadaný objekt veřejné stavby. Při zpracování projektové dokumentace je kladen důraz na uspořádání dispozice řešeného objektu v návaznosti na provozní podmínky a na návrh vhodného konstrukčního systému objektu včetně posouzení stability nosných konstrukcí. V rámci návrhu veřejné stavby se student také zabývá problematikou požární bezpečnosti stavby, ochrany proti hluku a úsporou energie. Návrhem objektu student prokazuje schopnost syntézy informací, které získal v předcházejících předmětech pozemního stavitelství, a to jak po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické, ale i po stránce grafické při zakreslování svého návrhu podle platných norem. Návrhem konstrukčního systému a konstrukčních prvků student také vyžívá informace získané v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Výstupy (výkresová část) jsou dokončeny v programech CAD. Po absolvování diplomového semináře je student schopen samostatné tvůrčí práce, kterou při řešení diplomové práce a následně ve stavební praxi.

Garant předmětu

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu Projekt ve 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a na zpracovávání diplomové práce. Student vypracuje objemovou studii zadané veřejné stavby. Pro vybranou stavbu vypracuje půdorysy, jeden charakteristický řez, pohledy, modulové 3D schéma nosného konstrukčního systému a situaci osazení stavby. Grafickou část doplní textovou částí v podobě Technické zprávy ke stavební části.

Prerekvizity

Předpokladem pro absolvování předmětu je stavebně teoretický a konstrukční přehled o stavebních konstrukcích a schopnost skloubení znalostí z předcházejících předmětů Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce, Vybrané stati z nosných konstrukcí, Technologie staveb, Dřevěné konstrukce, Stavební fyzika a Stavební hmoty.

Korekvizity

Předpokládá se stavebně teoretický a konstrukční přehled a schopnost aplikace znalostí z předcházejícího studia ke kompozici optimálního návrhu stavby jako celku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student je veden k samostatné práci. Využívá získané elementární znalosti o stavebních konstrukcích, katalogy od výrobců stavebních hmot a výrobků a řídí se pokyny a konzultacemi s vyučujícím. Konzultace a obhajoba návrhů řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotícím kritériem je efektivita řešení, jeho použití grafické pojednání dokumentace. Individuální přístup k zadání a jeho zdůvodnění pro výběr vhodného způsobu řešení. Student získá zápočet na základě pravidelných konzultací a zpracování jednotlivých příloh.

Cíl

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu CH06 Specializovaný projekt (S-PST) v zimním semestru 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a současně na zpracovávání diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání studií.
2. Vyhodnocení vhodných variant.
3.–6. Vypracování půdorysů M1:100.
7. Modulová schéma nosných konstrukcí.
8.–9. Řezy 1:100.
10. Pohledy 1:100.
11. Situace 1:200.
12. Technická zpráva.
13. Odevzdání práce.