Detail předmětu

Diplomový seminář (S-PST)

Akademický rok 2023/24

NHB043 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

V rámci semináře student vypracuje dílčí část projektové dokumentace na zadaný objekt veřejné stavby. Při zpracování projektové dokumentace je kladen důraz na uspořádání dispozice řešeného objektu v návaznosti na provozní podmínky a na návrh vhodného konstrukčního systému objektu včetně posouzení stability nosných konstrukcí. V rámci návrhu veřejné stavby se student také zabývá problematikou požární bezpečnosti stavby, ochrany proti hluku a úsporou energie. Návrhem objektu student prokazuje schopnost syntézy informací, které získal v předcházejících předmětech pozemního stavitelství, a to jak po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické, ale i po stránce grafické při zakreslování svého návrhu podle platných norem. Návrhem konstrukčního systému a konstrukčních prvků student také vyžívá informace získané v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Výstupy (výkresová část) jsou dokončeny v programech CAD. Po absolvování diplomového semináře je student schopen samostatné tvůrčí práce, kterou při řešení diplomové práce a následně ve stavební praxi.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu CH06 Specializovaný projekt (S-PST) v zimním semestru 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a současně na zpracovávání diplomové práce.

Znalosti

Student vypracuje celkem dvě objemové studie stavby pro odlišný účel (např. administrativní budova a budova s ubytovací kapacitou). Pro tyto stavby vypracuje půdorysy jeden charakteristický řez a pohledy v měř. 1:100. Grafickou část doplní textovou částí v podobě Technické zprávy ke stavební části a situace osazení stavby

Prerekvizity

Předpokladem pro absolvování předmětu je stavebně teoretický a konstrukční přehled o stavebních konstrukcích a schopnost skloubení znalostí z předcházejících předmětů Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce, Vybrané stati z nosných konstrukcí, Technologie staveb, Dřevěné konstrukce, Stavební fyzika a Stavební hmoty.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání studií. 2. Vyhodnocení vhodných variant. 3.–6. Vypracování půdorysů M1:100. 7. Modulová schéma nosných konstrukcí. 8.–9. Řezy 1:100. 10. Pohledy 1:100. 11. Situace 1:200. 12. Technická zpráva. 13. Odevzdání práce.