Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

Akademický rok 2023/24

NHB041 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

NKC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPA-SIS zimní semestr 1. ročník

Reálné využití softwaru pro stavební fyziku v návrhu a posouzení stavby v souladu s platnou legislativou.
Jedná se zejména o posouzení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky
Ověřování tepelného komfortu, akustického a světlotechnického mikroklimatu budov.
Součástí výpočtu a návrhu je optimalizace konstrukčního řešení obvodového pláště a otvorových výplní, včetně řešení jednotlivých konstrukčních detailů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání znalostí s využitím softwaru pro takový návrh konstrukcí, aby nedocházelo ke vzniku tepelně technických vad a aby byla zajištěna nízká energetická náročnost celé budovy. Součástí bude optimalizace otvorových výplní z hlediska zajištění tepelné pohody místnosti, požadovaného osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Znalosti

Student zvládne s využitích dostupných výpočetních programů návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Naučí se projektovat budovy, ve kterých bude zajištěna tepelná pohoda a jejichž obalové konstrukce budou zajišťovat nízkou energetickou náročnost navrhované budovy. Dále se studenti naučí s využitím softwaru provést optimalizaci otvorových výplní z hlediska zajištění tepelné pohody místnosti, požadovaného osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Osnova

1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa.
2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu.
3.–4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
5.–6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období.
7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov.
8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti.
9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy.
10. Energetická náročnost budov.
11. Funkční požadavky z hlediska akustiky.
12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí.
13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov).

Prerekvizity

Teoretické znalosti z oblasti tepelné techniky a denního osvětlení budov včetně výpočtových postupů. Znalosti materiálových charakteristik a řešení konstrukčních detailů. Základní přehled v oblasti platné legislativy.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa. 2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu. 3.–4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole. 5.–6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období. 7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov. 8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti. 9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy. 10. Energetická náročnost budov. 11. Funkční požadavky z hlediska akustiky. 12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí. 13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov).

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Programy, legislativa, zadání – bakalářský projekt, podmínky udělení zápočtu, požadavky v ČSN a TNI 2. Podrobné seznámení s programy pro výpočet stavební fyziky. Součinitel prostupu tepla se započítáním tepelných mostů, bilance kondenzace a vypařování vodních par s uvažováním skutečné účinnosti parotěsné vrstvy, pokles dotykové teploty podlahy. 3.–4. Řešení vybraných detailů ( min. počet 2 detaily) pomocí dvojrozměrného teplotního pole. 5.–6. Posouzení kritických místností na tepelnou stabilitu v zimním i letním období. 7.–8. Posouzení činitele denní osvětlenosti (nutná návaznost na tepelnou stabilitu). Optimalizace velikosti oken tak, aby byly splněny požadavky z hlediska tepelné stability i činitele denní osvětlenosti. 9. Prostup tepla obálkou budovy, průměrný součinitel prostupu tepla, energetický štítek obálky budovy. 10.–11. Hodnocení energetické náročnosti budovy dle aktuálně platné legislativy. 12. Posouzení vnitřních dělících konstrukcí z hlediska vduchové a kročejové neprůzvučnosti. 13. Zápočty.