Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

NHB041 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Reálné využití softwaru pro stavební fyziku v návrhu a posouzení stavby v souladu s platnou legislativou. Jedná se zejména o posouzení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky Ověřování tepelného komfortu, akustického a světlotechnického mikroklimatu budov. Součástí výpočtu a návrhu je optimalizace konstrukčního řešení obvodového pláště a otvorových výplní, včetně řešení jednotlivých konstrukčních detailů.

Garant předmětu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování přednášek a cvičení dokáže aplikovat teoreticky získané poznatky v předešlé výuce z oblasti tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Pomocí výpočetní techniky zadaný problém vyřeší, analyzuje výsledek a provede vyhodnocení. Znalosti získané v tomto předmětu může využít v dalším studiu při zpracování diplomové práce, nebo v praxi při posuzování konstrukcí a vnitřního prostředí po stránce tepelně technické, akustické a světlotechnické. Je schopen provést optimalizaci energetické náročnosti celé budovy a optimalizaci tepelné, akustické a světelné pohody interiéru.

Prerekvizity

Teoretické znalosti z oblasti tepelné techniky a denního osvětlení budov včetně výpočtových postupů. Znalosti materiálových charakteristik a řešení konstrukčních detailů. Základní přehled v oblasti platné legislativy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění podmínek pro udělení zápočtu: účast, vypracování a odevzdání požadovaných protokolů
Pro úspěšné složení klasifikovaného zápočtu dosáhnout v písemném testu minimálně nadpoloviční počet možných bodů.

Cíl

Získání znalostí s využitím softwaru pro takový návrh konstrukcí, aby nedocházelo ke vzniku tepelně technických vad a aby byla zajištěna nízká energetická náročnost celé budovy. Součástí bude optimalizace otvorových výplní z hlediska zajištění tepelné pohody místnosti, požadovaného osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa.
2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu.
3.–4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
5.–6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období.
7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov.
8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti.
9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy.
10. Energetická náročnost budov.
11. Funkční požadavky z hlediska akustiky.
12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí.
13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov).

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Programy, legislativa, zadání – bakalářský projekt, podmínky udělení zápočtu, požadavky v ČSN a TNI
2. Podrobné seznámení s programy pro výpočet stavební fyziky. Součinitel prostupu tepla se započítáním tepelných mostů, bilance kondenzace a vypařování vodních par s uvažováním skutečné účinnosti parotěsné vrstvy, pokles dotykové teploty podlahy.
3.–4. Řešení vybraných detailů ( min. počet 2 detaily) pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
5.–6. Posouzení kritických místností na tepelnou stabilitu v zimním i letním období.
7.–8. Posouzení činitele denní osvětlenosti (nutná návaznost na tepelnou stabilitu). Optimalizace velikosti oken tak, aby byly splněny požadavky z hlediska tepelné stability i činitele denní osvětlenosti.
9. Prostup tepla obálkou budovy, průměrný součinitel prostupu tepla, energetický štítek obálky budovy.
10.–11. Hodnocení energetické náročnosti budovy dle aktuálně platné legislativy.
12. Posouzení vnitřních dělících konstrukcí z hlediska vduchové a kročejové neprůzvučnosti.
13. Zápočty.