Detail předmětu

Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb

NHB048 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Objekty pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení a budovy sociální péče,posuzování požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů, posuzování požární bezpečnosti změn staveb, požárně bezpečnostní zařízení (zažízení na odvod tepla a kouře, samočinné stabilní hasicí zařízení, elektrická požární signalizace,aj.), postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů, rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů, požární a ekonomické riziko, posuzování garáží, zejména garáží hromadných a zakladačových. Objekty skladů, prostory s výskytem hořlavých kapalin, posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu, požární bezpečnost objektů spojů.

Garant předmětu

Ing. Petr Beneš, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je rozšíření znalostí absolventa v problematice posuzování požární bezpečnosti staveb. V případě úspěšného ukončení předmětu získá speciální znalosti z těchto dílčích částí požární bezpečnosti staveb:
- posuzování požární bezpečnosti budov zdravotnických zařízení a sociální péče
- posuzování požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů
- změny staveb ve vztahu k požární bezpečnosti
- problematika posuzování požární bezpečnosti výrobních objektů
- požární bezpečnost hromadných garáží
- funkce požárně bezpečnostních zařízení.

Prerekvizity

Základní znalosti z problematiky posuzování požární bezpečnosti nevýrobních objektů, především budov bytových a občanských. Znalosti z oblasti navrhování pozemních staveb, zejména svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové pláště, schodiště, zastřešení, nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy a úpravy povrchů. Základní znalosti stavebních materiálů a jejich používání ve stavebních konstrukcích.

Korekvizity

Dimenzování prvků kovových a betonových konstrukcí. Rekonstrukce a modernizace budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je ve spolupráci s pracovníky hasičského záchranného sboru doplněna o prezentaci a praktickou ukázku koordinační zkoušky požárně - bezpečnostních zařízení na realizované stavbě.
Získané znalosti budou uplatněny při zpracování požárně - bezpečnostního řešení zadaného objektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje absolvování cvičení z předmětu v předepsaném rozsahu, zakončené udělením zápočtu a splnění podmínek písemného zkušebního testu v části výpočtové i v části teoretické.

Cíl

Cílem je schopnost sestavení kompletního požárně bezpečnostního řešení stavby – postup návrhu a posouzení nevýrobních a výrobních objektů zahrnující: metodiku stanovení požárního a ekonomického rizika; určení požadavků na stavební konstrukce; způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot; řešení únikových cest; určení požárně nebezpečného prostoru; zařízení pro protipožární zásah.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb.Řešení únikových cest u pavlačových domů.
2. Požární bezpečnosti u objektů se zastřešenými átrii. Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování.
3. Řešení požární bezpečnosti budov zdravotnických zařízení a sociální péče.
4. Specifika řešení požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů a změn staveb.
5. Požadavky na návrh a posouzení požárně bezpečnostních zařízení.
6. Postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů.
7. Určení požárního rizika pro výrobní objekty. Požární úseky a prostory bez požárního rizika.
8. Únikové cesty u výrobních objektů – druhy, počty, dimenzování, provedení.
9. Odstupové vzdálenosti, odstupy od otevřených skladů. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah.
10. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže a systémy zakladačových garáží.
11. Požární bezpečnost objektů skladů. Prostory s výskytem hořlavých kapalin.
12. Posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu a objektů spojů.
13. Exkurze studentů a odborná prezentace ve spolupráci s pracovníky hasičského záchranného sboru.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Řešení požární bezpečnosti objektů pro bydlení a ubytování.
3.–4. Požární bezpečnost budov zdravotnických zařízení a sociální péče.
5.–6. Návrh a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů a skladů.
7.–8. Možnosti používání výpočetní techniky pro řešení požární bezpečnosti nevýrobních objektů.
9. Specifika řešení požární bezpečnosti výrobních objektů pomocí výpočetní techniky.
10.–12. Zpracování požárně - bezpečnostního řešení pro zadaný objekt, zejména rozdělení objektu do požárních úseků, výpočty požárního rizika, řešení únikových cest, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah.
13. Korekce zadaného projektu požárně – bezpečnostního řešení, zápočet.