Detail předmětu

Moderní stavební materiály

NIB011 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Vymezení požadavků na údržbu, opravy a rekonstrukce staveb z hlediska užitých materiálů. Hodnocení podkladů získaných diagnostickými metodami pro volbu materiálů. Ověření vlastností materiálů průkazními zkouškami. Teoretické základy kompozitních materiálů (částicové a vláknové kompozity). Polymercementové malty a betony, impregnace betonů. Trvale pružné tmely, jejich použití a význam v konstrukci. Lepidla stavebních materiálů a technologie spojů. Hydroizolační materiály a technologie, dodatečné tepelné izolace. Ochrana a náhrada výztuže v železobetonových konstrukcích. Rozptýlená výztuž, drátkobeton, samozhutňující betony. Materiály pro rekonstrukční technologie železobetonových konstrukcí. Seminární práce s individuálním zadáním s tématikou výběru materiálů pro rekonstrukční technologii.

Garant předmětu

Ing. Jaromír Láník, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o moderních stavebních materiálech.
Znalosti o laboratorních zkouškách materiálů.
Znalosti a přehled v oblasti diagnostických metod materiálů.
Zkušební postupy jednotlivých diagnostických metod.
Orientace ve vhodnosti volby postupu při rekonstrukci v rámci výměny jednotlivých materiálů.

Prerekvizity

Schopnosti kombinovaného využití znalostí přírodovědných oborů (fyzika, chemie, matematika) na středoškolské úrovni, schopnosti využití znalostí předmětů Stavební materiály a Stavební mechanika, znalost statistiky – metodika výběru a optimalizace.
V případě, že se jedná o předmět přednášený v anglickém jazyce, vyžaduje se středně pokročilá znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě.

Korekvizity

1. Znalosti základů stavební mechaniky.
2. Znalosti z oblasti nauky o stavebních látkách.
3. Znalosti z oblasti zkušebnictví a technologie ve stavebnictví.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. V rámci studia jsou zpracovávány protokoly ze cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Povinná docházka do cvičení.
2. Aktivní účast ve cvičení.
3. Odevzdání laboratorních protokolů.
4. Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Cíl

Přehled o nových materiálech, používaných v současné stavební praxi a k rekonstrukčním činnostem na budovách a konstrukcích, seznámení studentů s některými progresivními technologiemi rekonstrukce opotřebovaných částí či celých konstrukc, dovednosti správného výběru, optimalizace a použití konstrukčních materiálů, event. rekonstrukčních postupů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Polymery.
2. Teoretické základy kompozitních materiálů.
3. Částicové kompozity.
4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice.
5. Polymercementové malty a betony (PCC).
6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC).
7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny.
8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.
9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností.
10. Technologie lepení a lepidla.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení, požadavky na zápočet.
2. Zkoušky povrchové přídržnosti, výroba vzorků.
3. Tahové zkoušky mechanických a chemických kotev, výroba vzorků.
4. Zesilování konstrukcí externími lepenými systémy, výroba vzorků.
5. Zatěžovací zkouška stropního keramického panelu HURDIS.
6. Odzkoušení vzorků povrchových přídržností.
7. Odzkoušení vzorků mechanických a chemických kotev.
8. Odzkoušení vzorků s aplikovaným externím zesílením.
9. Statistické hodnocení výsledků zkoušek, teoretické základy.
10. Statistické hodnocení výsledků zkoušek v počítačové učebně.