Detail předmětu

Moderní stavební materiály

Akademický rok 2023/24

NIB011 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

Vymezení požadavků na údržbu, opravy a rekonstrukce staveb z hlediska užitých materiálů.
Hodnocení podkladů získaných diagnostickými metodami pro volbu materiálů.
Ověření vlastností materiálů průkazními zkouškami.
Teoretické základy kompozitních materiálů (částicové a vláknové kompozity).
Polymercementové malty a betony, impregnace betonů.
Trvale pružné tmely, jejich použití a význam v konstrukci.
Lepidla stavebních materiálů a technologie spojů.
Hydroizolační materiály a technologie, dodatečné tepelné izolace. Ochrana a náhrada výztuže v železobetonových konstrukcích.
Rozptýlená výztuž, drátkobeton, samozhutňující betony.
Materiály pro rekonstrukční technologie železobetonových konstrukcí.
Seminární práce s individuálním zadáním s tématikou výběru materiálů pro rekonstrukční technologii.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Přehled o nových materiálech, používaných v současné stavební praxi a k rekonstrukčním činnostem na budovách a konstrukcích, seznámení studentů s některými progresivními technologiemi rekonstrukce opotřebovaných částí či celých konstrukc, dovednosti správného výběru, optimalizace a použití konstrukčních materiálů, event. rekonstrukčních postupů.

Znalosti

Student získá přehled o různých typech materiálů jak technologicky moderních, tak adekvátně nahrazujících původní materiály, které se využívají pro rekonstrukce a sanace staveb. Dále bude student seznámen s technologickými postupy využívající tyto materiály při rekonstrukcích. Student bude schopen po absolvování předmětu stanovit míru a rozsah potřebné rekonstrukce a navrhnout protiopatření spojené s vhodným výběrem materiálů pro rekonstrukci.

Osnova

1. Polymery.
2. Teoretické základy kompozitních materiálů.
3. Částicové kompozity.
4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice.
5. Polymercementové malty a betony (PCC).
6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC).
7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny.
8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.
9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností.
10. Technologie lepení a lepidla.

Prerekvizity

Schopnosti kombinovaného využití znalostí přírodovědných oborů (fyzika, chemie, matematika) na středoškolské úrovni, schopnosti využití znalostí předmětů Stavební materiály a Stavební mechanika, znalost statistiky – metodika výběru a optimalizace.
V případě, že se jedná o předmět přednášený v anglickém jazyce, vyžaduje se středně pokročilá znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Polymery. 2. Teoretické základy kompozitních materiálů. 3. Částicové kompozity. 4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice. 5. Polymercementové malty a betony (PCC). 6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC). 7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny. 8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. 9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností. 10. Technologie lepení a lepidla.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, požadavky na zápočet. 2. Zkoušky povrchové přídržnosti, výroba vzorků. 3. Tahové zkoušky mechanických a chemických kotev, výroba vzorků. 4. Zesilování konstrukcí externími lepenými systémy, výroba vzorků. 5. Zatěžovací zkouška stropního keramického panelu HURDIS. 6. Odzkoušení vzorků povrchových přídržností. 7. Odzkoušení vzorků mechanických a chemických kotev. 8. Odzkoušení vzorků s aplikovaným externím zesílením. 9. Statistické hodnocení výsledků zkoušek, teoretické základy. 10. Statistické hodnocení výsledků zkoušek v počítačové učebně.