Detail předmětu

Nauka o budovách 2

Akademický rok 2023/24

NHA040-A předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

NKC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPA-SIS zimní semestr 1. ročník

Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. Požadavky na plochy místností, prostorové a provozní návaznosti, orientaci a jejich základní zařízení a vybavení.

Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení staveb a přístupnost k nim.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. 

Znalosti

Prohloubení znalostí obytných budov, nové znalosti o občanských stavbách pro potřeby navrhování objektů z hlediska tvorby prostoru, provozních vazeb a objemových řešení vybraných druhů staveb, orientace studenta v současné legislativě týkající se požadavků na tyto stavby.

Osnova

1. Stavby pro přechodné ubytování I.
2. Stavby pro přechodné ubytování II.
3. Veřejné stravování.
4. Školské stavby I – jesle, školky.
5. Školské stavby II – základní a střední školy.
6. Obchod a služby.
7. Administrativní stavby.
8. Parkování, garáže.
9. Sportovní stavby.
10. Knihovny.
11. Muzea a galerie.
12. Divadla, koncertní síně.
13. Bezbariérové řešení staveb - základní pravidla pro navrhování.

Prerekvizity

Náplň předmětu navazuje na obecnou typologii z Nauky o budovách 1.
Bez jeho absolvování nelze navrhovat občanské stavby. Znalost konstrukcí zděných, monolitických, dřevěných a kovových. Znalost TZB a požární bezpečnosti staveb.

Jazyk studia

angličtina, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavby pro přechodné ubytování I. 2. Stavby pro přechodné ubytování II. 3. Veřejné stravování. 4. Školské stavby I – jesle, školky. 5. Školské stavby II – základní a střední školy. 6. Obchod a služby. 7. Administrativní stavby. 8. Parkování, garáže. 9. Sportovní stavby. 10. Knihovny. 11. Muzea a galerie. 12. Divadla, koncertní síně. 13. Bezbariérové řešení staveb - základní pravidla pro navrhování.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

A) Zadání – hlavní projekt: (4. – 12. týden)

Navrhněte zadanou veřejnou stavbu na přidělené parcele. Návrh bude zpracován jako architektonická studie.

Kritéria:

 • orientace ke světovým stranám (umístění na pozemku, dostupnost od veřejné dopravy, parkování…)
 • volba vhodného konstrukčního systému
 • plošné a provozní požadavky
 • ergonomie jednotlivých místností
 • dimenzování hygienického zařízení, kuchyňka
 • bezbariérové přístupy
 • pracovní prostor x relaxační zóny (kavárna, kantýna) – v administrativních budovách
 • skladovací prostory
 • parkování
 • architektonické řešení tvarové a materiálové, barevné řešení fasád

B) Zadání – přípravné - rešerše: (1. – 3. týden)

Před započetím práce na samotném návrhu udělejte rešerši na vybraný projekt z www.archiweb.cz shodného zadání – druhu veřejné stavby (3 stavby) a doplňte souvisejícími předpisy a normami.

Všímejte si:

 • umístění na parcele, architektury
 • orientace ke světovým stranám
 • proveďte analýzu provozních vztahů, plochy místností
 • vyhodnoťte zázemí pro zaměstnance
 • možnosti parkování

Doplňte fotkami, obrázky, půdorysy, skicami nových návrhů.

Výstup: formát A3 naležato – lištová nebo kroužková vazba, bude obsahovat:

 • rešerše
 • průvodní zpráva
 • situace – řešení okolí, zeleň, komunikace
 • půdorysy objektu s mobiliářem 1 : 100
 • řez schodištěm 1 : 100
 • pohledy 1 : 100
 • 3D pohled

Grafická úprava – libovolná technika - jednotná úprava všech listů, barevně.

13. týden - zápočet