Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba

Akademický rok 2023/24

NHB046 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Znalosti

Student bude ovládat koncepci udržitelné výstavby a bude znát zásady
hodnocení životního cyklu stavebního objektu. Student bude schopen
při návrhu stavebního objektu využívat přírodní a recyklované
stavební materiály.

Osnova

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby.
2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu.
3. Princip multikriteriálního hodnocení budov.
4.–5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ.
6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu.
7. Environmentální značení, ekodesign.
8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích.
9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti.
10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství.
11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady.
12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla.
13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Prerekvizity

Předpokladem pro pochopení a osvojení si probírané látky jsou dobré teoretické znalosti z oblasti stavební tepelné techniky a základy navrhování konstrukcí pozemních staveb. Nezbytný je rovněž všeobecný přehled o používaných materiálech ve stavebnictví.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. 2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu. 3. Princip multikriteriálního hodnocení budov. 4.–5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ. 6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu. 7. Environmentální značení, ekodesign. 8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích. 9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti. 10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství. 11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady. 12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla. 13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce. 2. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E. 3. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E. 4. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria S. 5. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria C. 6. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria L. 7. Zápočet.