Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba

NHB046 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPC-MI povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Garant předmětu

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti znát zásady trvale udržitelné výstavby a princip multikriteriální hodnocení budov. Studenti budou ovládat zásady návrh bezbariérových staveb. Studenti budou znát metodiku posuzování životního cyklu. V neposlední řadě budou studenti schopni navrhovat budovy s použitím obnovitelných a recyklovaných stavebních materiálů. Studenti budou umět posoudit obytnou bytovu dle metodiky SBToolCZ.

Prerekvizity

Předpokladem pro pochopení a osvojení si probírané látky jsou dobré teoretické znalosti z oblasti stavební tepelné techniky a základy navrhování konstrukcí pozemních staveb. Nezbytný je rovněž všeobecný přehled o používaných materiálech ve stavebnictví.

Korekvizity

Výpočet energetické náročnosti budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka na přednáškách je ve formě Powerpoint prezentací s výkladem vyučujícho. Pro lepší názornost je výklad doplněn ukázkou vzorků stavebních materiálů. Na cvičeních studenti vypracovávají individuální zadání a konzultují zadané úkoly s vyučujícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno účastí na cvičeních a provedením multikriteriálního hodnocení zadané budovy.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby.
2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu.
3. Princip multikriteriálního hodnocení budov.
4.–5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ.
6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu.
7. Environmentální značení, ekodesign.
8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích.
9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti.
10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství.
11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady.
12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla.
13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce.
2. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E.
3. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E.
4. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria S.
5. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria C.
6. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria L.
7. Zápočet.