Detail předmětu

Vybrané statě z pozemního stavitelství 2

NHB055 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Předmět je zaměřen na seznámení s vybranými specializovanými stavbami a konstrukcemi z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o možnostech navrhování staveb garáží, halových objektů, vybraných veřejných a zemědělských staveb. Dále student získá základní přehled o možnostech řešení staveb na bázi dřeva. Student by si měl osvojit zásady architektonického, typologického a konstrukčního řešení výše uvedených vybraných staveb.

Garant předmětu

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na seznámení s vybranými specializovanými stavbami a konstrukcemi z  oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o možnostech navrhování staveb garáží, vybraných veřejných a zemědělských staveb. Dále student získá základní přehled o možnostech řešení staveb na bázi dřeva. Student by si měl osvojit zásady architektonického, typologického a konstrukčního řešení výše uvedených vybraných staveb.
Cílem předmětu je získání znalostí a nejnovějších poznatků z oboru pozemního stavitelství, a to v komplexu vzájemných souvislostí jednotlivých konstrukčních součástí stavby a požadavků na ně kladených. Jedná se zejména o tzv. práce PSV, s vazbou na použitý materiál, prvek či výrobek, a to vždy s ohledem na jeho požadované funkční vlastnosti i stavebně fyzikální souvislosti při jeho zabudování do ostatních konstrukcí stavby s ohledem na bezporuchový provoz budov.
Osvojení si a akceptování koncepční práce při dodržování požadavků právních předpisů, norem a respektování technologických předpisů provádění prací PSV.
Seznámení studentů s příklady bezvadných návrhů a provedení z reálného stavebního procesu.

Prerekvizity

Student využije již získaných znalostí z oblasti stavební fyziky (tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení interiéru budov), požární bezpečnosti staveb a pozemního stavitelství, které získal absolvováním předepsaných předmětů v předchozím studiu.

Korekvizity

Student využije při studiu znalosti i z předmětu Konstrukční detail a Moderní stavební materiály.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. V přednáškách budou studenti formou prezentací seznámeni s požadavky platných zákonů, vyhlášek, nařízení a norem v oblasti navrhování budov i se zásadami technických předpisů výrobců. Ve cvičení budou zpracovávat protokoly, výkresy a zprávy modelového výpočtu a ověření v zadané oblasti včetně hodnocení a popisu konkrétního opatření, kterým je zajištěno splnění závazného požadavku legislativy.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu bude hodnotícími kritérii docházka, úroveň zpracování protokolů, výkresů a zpráv. Zkouška se bude sestávat s písemné a ústní části a podmínkou je nadpoloviční počet bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení.
2. Mateřské školky a jesle. Základní a střední školy .
3. Tělocvičny a sportovní haly.
4. Kryté bazény.
5. Zdravotnická zařízení.
6. Nemocnice.
7. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
8. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
9. Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
10. Dřevostavby – základní přehled staveb na bázi dřeva. Specifika návrhu staveb na bázi dřeva.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do cvičení a seznámení se s obsahem cvičení. Zadání garážového nebo parkovacího stání ve vybraném objektu.
2. Řešení detailů garážových nebo parkovacích stání.
3. Návrh opláštění halového objektu lehkým kovoplastickým pláštěm.
4. Řešení detailů opláštění halového objektu.
5. Podrobný návrh v podobě studie vybrané veřejné, nebo zemědělské stavby.
6. Konzultace.
7. Návrh konstrukčního systému rodinného domu na bázi dřeva.
8. Návrh skladby obvodové stěny a ploché střechy dřevostavby.
9. Konzultace.
10. Zápočet.