Detail předmětu

Průběh procesu výstavby

NHB052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Realizace investičního záměru představuje pro stavebníka řadu odborných vesměs administrativních činností od přípravy až po dokončení stavby. Tyto činnosti za něho obvykle komplexně nebo jednotlivě zajišťují přizvaní specialisté. Studenti se seznámí s jednotlivými fázemi od předinvestiční fáze projektu, přes fázi zadání a zpracování projektové dokumentace, jednotlivých fází povolování stavy a až po realizaci stavby a její ukončení.

Garant předmětu

Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Cílem je připravit studenty na proces realizace investičního záměru od původní myšlenky až po předání stavby k užívání. Se všemi kroky a postupy, které vedou ke zdárnému dokončení stavebního díla, budou studenti seznámeni na přednáškách teoreticky i formou praktických příkladů.
Výstupem z předmětu bude soubor formulářů, studií a analýz, se kterými se studenti setkají v průběhu povolování stavby.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti stavebního práva, hlavní fáze procesu výstavby.

Korekvizity

Souběžně s vyučovaným předmětem by studenti měli využít informace z předmětu Specializovaný projekt, částečně využijí informace i z předmětu Návrh stavby v procesu územního řízení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Obsah přednášek je zpracovaný formou elektronických prezentací. Na cvičeních budou zadávány jednotlivé úkoly pro zpracování studií a analýz ve fázi územního a stavebního povolování stavby.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné splnit předepsanou docházku a odevzdat dokončené elaboráty ve formě formulářů, studií a analýz.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, základní pojmy, jejich definice a význam, jednotlivé fáze procesu výstavby – přehled.
2. Příprava staveb – předinvestiční fáze – zpracování stavebního záměru. Technicko-ekonomické studie – studie příležitostí, feasibility study. Vypracování návrhu stavby, řešení umístění stavby v území a v krajině. Ověření reálných předpokladů k získání rozhodnutí o umístění stavby (ÚPI).
3. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Smluvní vztahy v přípravné fázi. Postavení autorizovaného inženýra, technika a architekta. Zajištění právních vztahů k pozemkům. Předprojektová příprava.
4. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro územní řízení. Rozpočty v předprojektové fázi. Podaní žádosti o umístění stavby.
5. Správní řád, stavební zákon – lhůty, postupy, účastnící, dotčené orgány.
6. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Stavební řízení, ohlášení stavby. Dodatečné stavební povolení, změna dokončené stavby.
7. Výběrové řízení na dodavatele stavby - zákon o veřejných zakázkách, typy zadavatelů, typy zakázek, tvorba zadávacích podmínek, kritéria pro výběr dodavatele, nabídka – sestavení dle zadávacích podmínek, nutné doklady. Zadání a zpracování dokumentace pro provedení stavby předaná objednatelem, požadavky na tendrový rozpočet, kontrola správnosti a úplnosti ze strany zhotovitele, návrh opatření na kvalitu provedení. Výrobní (dílenská) dokumentace. Postavení autorizovaného technika, inženýra, architekta v procesu výstavby, oprávnění, odpovědnost.
8. Vlastní realizace stavby - předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, logistika při zajišťování zdrojů a s jejich nakládáním, výběr subdodavatelů a práce s nimi v průběhu realizace. Předání staveniště, komunikace s dotčenými orgány ze stavebního řízení, zajišťování plnění podmínek stanovisek dotčených orgánů. Kontrolní dny, účastníci (technický dozor, autorský dozor, stavební dozor), vzorové zápisy, způsob vedení kontrolních dnů, kontrola plnění úkolů, vedení stavebního deníku a jiné administrativy v průběhu výstavby, změnová řízení, vícenáklady, kalkulace víceprací, tvorba dodatků, povinnosti a práva stavbyvedoucích a mistrů
9. Předání stavby – předpřejímka, přejímka, kontrola odstranění vad a nedodělků, předávací protokoly se subdodavateli a objednateli, činnost zhotovitele při předávání díla, administrativa předání (zkoušky, certifikáty, prohlášení o shodě, měření, doklady o zkušebním provozu, zaškolování obsluhy, topné zkoušky apod.), vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Kolaudační řízení – žádost, kontrolní prohlídky stavby, jednání s dotčenými orgány před a při kolaudaci, stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci, vydání kolaudačního souhlasu. Likvidace staveniště
10. Záruční a pozáruční servis zhotovitele, způsoby řešení reklamací, vypracování a předání závazných pravidel pro užívání staveb, provozní deníky, kontaktní adresy a údaje o zhotoviteli a odpovědných osobách, při řešení případných reklamací, servisů apod. Význam a způsob zpracování tabulky kontrol provozu stavby a její následné údržby, vyčíslení odhadovaných nákladů na budoucí údržbu či opravu, které zajistí provozuschopnost stavby a prodlouží její životnost.

Cvičení

1 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, plán cvičení. Územní plán lokality, podmínky využití ploch.
2. Zjištění majetkoprávních vztahů v lokalitě.
3. Správci dopravní a technické infrastruktury.
4. Limity využití území.
5. Kompletace, závěr, zápočet.