Detail předmětu

Oceňování staveb

NVB025 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky. Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce. Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Ceny nemovitostí.

Garant předmětu

Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají schopnost:
- orientace v cenové tvorbě a typech cen v České republice,
- orientace v třídění cenových informací ve stavebnictví,
- sestavit cenu stavebního díla ve výstavbě,
- kalkulovat cenu stavební práce,
- zjistit cenu stavby jako nemovitosti.

Prerekvizity

Znalost technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalosti a dovednosti základů podnikové ekonomiky, zejména oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Korekvizity

Základy podnikové ekonomiky, technologie stavebních prací.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní. Studenti získávají body během celého semestru. Ve cvičení se boduje docházka, zpracování příkladů a písemný zápočtový test (maximum 50 bodů). V přednáškách se sleduje aktivita během semestru. Klasifikovaný zápočet sestává z písemného testu z teorie (maximum 50 bodů) a zohlední se body získané z praktických dovedností během semestru ve cvičeních (maximum 50 bodů).

Cíl

Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi. Základní vědomosti o oceňování staveb jako nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod. Ceny. Cenové právo. Cenová soustava. Cenové informace.
2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.
3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.
4. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v ČR.
5. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v zahraničí.
6. Cena stavební práce.Kalkulační vzorec.Porovnatelná kalkulace.
7. Cena projektové a inženýrské činnosti. Cena rozpočtářských prací.
8. Cena veřejné zakázky ve stavebnictví.
9. Cena nemovitosti. Cenové předpisy pro oceňování majetku.
10. Cena nemovitosti. Stavba. Pozemek. Porost. Způsoby oceňování.
11. Cena nemovitosti. Nákladový způsob ocenění stavby.
12. Cena nemovitosti. Výnosový způsob a porovnávací způsob ocenění stavby.
13. Souhrn přednášené problematiky.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Úvod. Literatura. Klasifikace. Souhrnný rozpočet stavby.
3.–4. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce hlavní stavební výroby.
5.–6. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce přidružené stavební výroby.
7.–8. Rozpočet stavebního objektu – kompletace.
9.–10. Kalkulace vybrané stavební práce.
11.–12. Oceňování nemovitosti – vzorový příklad.
13. Zápočtový test.