Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: B-P-C-SI (N) Kód: B3607 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby

Zkratka: V

Program: Stavební inženýrství

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavebního inženýrství. Teoretickým základem studia jsou přírodní vědy, zejména disciplíny fyzikálně- matematické, prohloubené v oblasti hydrauliky a hydrologie. Po absolvování teoretického vědního základu a zvládnutí nezbytných inženýrsko-technických vědních disciplín v prvních čtyřech semestrech studia získává student v následujících čtyřech semestrech odbornou průpravu pro získání základních vědomostí a poznatků v problematice oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Studium odborných předmětů je průběžně doplňováno dalším prohlubováním znalostí teoretických i stavebně-inženýrských tak, aby absolvent zvládl problematiku oboru na vyšší úrovni a získal tak odborné znalosti s pochopením v co nejširších souvislostech a v potřebné kvalitě pro schopnost působit v praxi ve své odbornosti. V rámci studovaného oboru je v posledním roce studia nabízena formou volby tématu bakalářské práce volba určité specializace, která studentovi umožní další prohloubení svých znalostí v oblastech vodního hospodářství obcí, vodního hospodářství krajiny a vodních staveb.

Výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru vodní hospodářství a vodní stavby je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který je v praxi schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů s přístupem opírajícím se o hlubší znalosti vodohospodářského oboru i v širším teoretickém kontextu. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování vodohospodářských staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru.

Garant

Struktura předmětů

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BF051 Zakládání staveb (V) 1 2 3 kl
BP009 Inženýrské sítě 2 1 3 zá,zk
BR004 Hydraulika 4 4 9 zá,zk
BS002 Hydrologie 3 3 7 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BP001 Výuka v terénu (V) 120 1
BP003 Vodárenství 2 2 5 zá,zk
BR006 Úpravy toků a jezy 2 2 5 zá,zk
BR007 Přehrady a vodní elektrárny 2 2 5 zá,zk
BS003 Nádrže a vodohospodářské soustavy 2 2 5 zá,zk
BS004 Pedologie a závlahy 2 2 5 zá,zk
BS005 Odvodnění a ochrana krajiny 2 2 5 zá,zk
BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BL004 Vodohospodářské betonové konstrukce 2 2 4 zá,zk
BP002 Stokování a čištění odpadních vod 2 2 5 zá,zk
BP006 Projekt vodárenství 3 kl
BR008 Projekt vodní stavby 5 kl
BS006 Hydropedologie 2 3 kl
BS007 Projekt vodní hospodářství krajiny 5 kl

4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BP052 Vodojemy a čerpací stanice 2 2 5 zá,zk
BR052 Hydraulika otevřených koryt 2 2 5 zá,zk
BS051 Klimatologie 2 2 5 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BP004 Jakost vody v povodí 2 2 5 zá,zk
BP007 Projekt stokování a ČOV 3 kl
BP008 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2 2 5 zá,zk
BZ001 Stavební právo (V, E) 2 3

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BP057 Odpadové hospodářství 2 3 6 zá,zk
BR053 Využití vodní energie 2 3 6 zá,zk
BS052 Pozemkové úpravy 2 3 6 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BP054 Hydrologie stokových sítí 2 3 6 zá,zk
BR054 Projektovaní vodohospodářských staveb 2 3 6 zá,zk
BS053 Rybníky a účelové nádrže 2 3 6 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BP053 Bakalářský seminář (V) 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty