Detail předmětu

Přehrady a vodní elektrárny

BR007 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Základní informace z oblastí navrhování přehrad a využití vodní energie. Předmět navazuje na Hydrotechnické stavby a Hyrotechnické stavby I. Podrobné informace z přehradního stavitelství, potřebné podklady pro návrh přehrad, zatížení přehrad, návrh příčných profilů a funkčních objektů přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů , zakládání a provádění, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled, Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání, typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, objekty jednotlivých typů vodních elektráren, konstrukční uspořádání turbin, řešení jednotlivých částí vodních elektráren, návrh špičkové a malé vodní elektrárny.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Znalost v oboru přehradního inženýrství a hydroenergetiky. Zpracování zjednodušených návrhů přehrady a vodní elektrárny.
Studenti budou schopni zprvu pod dohledem, posléze i samostatně řešit problematiku související s navrhováním a prováděním přehrad a objektů nutných pro využití vodní energie.

Prerekvizity

Základy z hydrauliky, hydrologie,hydrotechnických staveb, hydrotechnických staveb I, zakládání staveb, mechaniky zemin, geologie, provádění staveb, mechaniky, statiky, pružnosti a pevnosti, základy z navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

mechanika zemin - hydraulika - hydrologie - zakládání staveb

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

100% docházka, výjimečně 2 cvičení omluvená absence, u zkoušky požadavek zápočtu, pro kladné hodnocení u zkoušky alsepoň dílčí znalost ve všech položených otázkách (2 přehrady, 1 hydroenergetika)

Cíl

Studiem předmětu získají studenti základní informace, znalosti a dovednosti, které jim umožní samostatně řešit problematiku související s navrhováním a prováděním přehrad a objektů nutných pro využití vodní energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. - Vývoj a historie přehradního hostavitelství, dělení přehrad podle konstrukčních materiálů a podle statického přenostu zatížení do podloží. Podklady nezbytné pro návrh přehrad, návrh příčného profilů přehrad.
2.-3. - Funkční objekty přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů, hydraulický návrh jednotlivých typů funkčních objektů.
4.-5. - Návrh jednotlivých konstrukčních prvků příčných profilů jednotlivých typů přehrad ( opevnění a ochrana vzdušního a návodního líce, drénážní systém, filtry, koruna hráze, těsnění přehrad, napojení těsnění na podloží).
6.-7. - Zakládání a provádění přehrad, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled.
8. - Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání.
9. - Typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, funkční objekty jednotlivých typů vodních elektráren, návrh konstrukčního uspořádání těchto objektů.
10.-11. - Členění VE, konstrukční uspořádání turbin a jejich příslušenství a řešení jednotlivých částí vodních elektráren.
12. - Návrh špičkové a malé vodní elektrárny, strojovny a příslušenství VE.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-2. Návrh průtočné MVE (hydraulické a hydroenergetické výpočty).
3. Návrh technologického zařízení MVE.
4.-5. Situace a řez MVE.
6. Umístění osy sypané hráze v situaci, řez údolím v ose hráze.
7.-8. Návrh vzorového příčného profilu hráze s vykreslením hráze do situace.
9. Umístění funkčních objektů do situace.
10. Spodní výpusti - návrh a výpočty.
11.-12. Bezpečnostní přeliv - návrh a výpočty. Zápočet