Detail předmětu

Vodojemy a čerpací stanice

BP052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinně volitelný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinně volitelný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinně volitelný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Návrh výškového umístění a objemu akumulace vodojemu, vybavení armaturních a akumulačních komor, typy vodojemů, metody výstavby vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemu. Základní dělení čerpadel, způsoby zapojení čerpadel, čerpadla s proměnlivými otáčkami, strojně-technologické vybavení čerpacích stanic, stavební část čerpacích stanic, kavitace, způsoby protirázové ochrany čerpadel, automatické tlakové stanice, hodnocení technického stavu čerpacích stanic.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost výpočtu objemu jejich akumulace a návrhu výškového umístění vodojemů, vybavení armaturních komor vodojemů, stavební část vodojemů, zásady provozování vodojemů.
Schopnost navrhovat technologické vybavení vodárenských čerpacích stanic včetně optimalizovaného návrhu čerpadel, protirázová ochrana čerpadel, stavební část čerpacích stanic.

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě

Korekvizity

Předmět je paralelně vyučován s předmětem BP03 Vodárenství a prohlubuje základní znalosti o vodojemech a vodárenských čerpacích stanicí získané v tomto předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, využití software EPANET 2.0 pro hydraulický výpočet, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných vodojemů a čerpacích stanic, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, exkurze na vybraný vodojem a čerpací stanici.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Rozšířit si základní znalosti o vodojemech a čerpacích stanicích, které získal posluchač v předmětu BP03 Vodárenství.Cílem je umožnit absolventovi předmětu samostatně řešit jednoduché případy návrhu vodojemů a vodárenských čerpacích stanic, schopnost spolupráce se specialistou při řešení složitějších záležitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Fyzikální vlastnosti čerpaných médii, základy trubní hydrauliky armatur, ztráty třením, místní
ztráty
2. Typy vodojemů, návrh akumulace a výškového umístění vodojemů
3. Armaturní komory vodojemů a jejich vystrojení, zásady provozování vodojemů.
4. Stavební konstrukce a výstavba vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemů.
5. Exkurze na vybraný vodojem
6. Členění čerpadel podle konstrukce, základní rovnice, charakteristiky čerpadel
7. Návrh soustavy čerpadel - výtlačný řad, způsoby zapojení čerpadel
8. Nátoková a sací dispozice, stanovení příkonu čerpadla a motoru, optimalizace návrhu a
provozu čerpadel
9. Automatické tlakové stanice, zesilovací stanice, čerpadla s asynchronními motory
10. Vodní ráz, ochrana proti vodnímu rázu, kavitace
11. Armatury pro řízení průtoků a tlaků, technický audit čerpacích stanic.
12. Exkurze na vybranou čerpací stanici
13. Výrobci a dodavatelé vodárenských čerpadel, databáze vodárenských čerpadel

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Výpočet ztrát třením po délce
2. Výpočet místních ztrát
3. Návrh objemu akumulační nádrže vodojemu
4. Návrh vybavení armaturní komory vodojemu
5. Exkurze na vybraný vodojem
6. Epanet 2.0 - hydraulická analýza vodovodní sítě, úvod
7. Epanet 2.0 - zadání parametrů hydraulické soustavy - čerpadla, výtlačný řad, vodojem
8. Epanet 2.0 - stanovení pracovního bodu čerpadla zadané soustavy
9. Epanet 2.0 - kvazidynamická hydraulická analýza navržené soustavy
10. Epanet 2.0.- konzultační hodina
11. Návrh regulačního ventilu
12. Exkurze na vybranou čerpací stanici
13. Zápočet