Detail předmětu

Projekt vodní hospodářství krajiny

Akademický rok 2022/23

BS007 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

B-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

B-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

B-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

V projektu bude komplexně řešena ochrana a organizace povodí s nejčastěji se vyskytující problematikou protierozních opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářských opatření vedoucích k zlepšení vodních poměrů, k odvádění vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků. Návrh malé vodní nádrže - rybníka.

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Cíl

Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu, schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách a právních předpisech souvisejících s problematikou projektování.

Znalosti

Zjednodušené projekty s vazbou na uvedené obory.

Prerekvizity

Hydraulika,hydrologie,vodní hospodářství krajiny, pedologie.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253285

Cvičení

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné

Osnova

Bude podřízena volbě řešené oblasti:Rybníky – analýza podkladů, vodohospodářské řešení nádrže, návrh hráze, návrh objektů. Vypracování zjednodušené projektové dokumentace.Ochrana a organizace povodí- analýza podkladů, výpočet MEO - USLE, návrh protierozních a vodohospodářských opatření, vyhodnocení účinnosti navržených opatření, vypracování zjednodušené projektové dokumentace.Závlahy-analýza podkladů, návrh závlahy zahrady, návrh závlahy fotbalového hřiště a
návrh závlahy části golfového hřiště, zpracování zjednodušené projektové dokumentace.Odvodnění-analýza podkladů, návrh ochrany území přilehlého k toku, před zamokřením od vzduté vody jezu a vnitřních a vnějších vod. Zpracování zjednodušené projektové dokumentace.