Detail předmětu

Projekt vodní hospodářství krajiny

BS007 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

V projektu bude komplexně řešena ochrana a organizace povodí s nejčastěji se vyskytující problematikou protierozních opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářských opatření vedoucích k zlepšení vodních poměrů, k odvádění vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků. Návrh malé vodní nádrže - rybníka.

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Přehled a orientace v projektové přípravě rybníka,návrhu protierozních opatření, návrhu odvodňovacích a závlahových staveb. Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu.Schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách a právních předpisech souvisejících s problematikou projektování.

Prerekvizity

Hydraulika,hydrologie,vodní hospodářství krajiny, pedologie.

Korekvizity

Vodohospodářské řešení nádrží, pedologie, hydrologie, hydraulika, zemní hráze, bezpečnostní přelivy, transformace průtoku, závlahy a odvodnění, protierozní ochrana, vodohospodářská opatření, GIS.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s využitím automatizovaného projektování (program Power Civil).

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení, vypracování a odevzdání výsledků dle zadání.

Cíl

Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu, schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách a právních předpisech souvisejících s problematikou projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Bude podřízena volbě řešené oblasti:Rybníky – analýza podkladů, vodohospodářské řešení nádrže, návrh hráze, návrh objektů. Vypracování zjednodušené projektové dokumentace.Ochrana a organizace povodí- analýza podkladů, výpočet MEO - USLE, návrh protierozních a vodohospodářských opatření, vyhodnocení účinnosti navržených opatření, vypracování zjednodušené projektové dokumentace.Závlahy-analýza podkladů, návrh závlahy zahrady, návrh závlahy fotbalového hřiště a
návrh závlahy části golfového hřiště, zpracování zjednodušené projektové dokumentace.Odvodnění-analýza podkladů, návrh ochrany území přilehlého k toku, před zamokřením od vzduté vody jezu a vnitřních a vnějších vod. Zpracování zjednodušené projektové dokumentace.