Detail předmětu

Projekt vodní stavby

BR008 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Návrh hydrotechnické stavby dle zvoleného zaměření ve formě projektové dokumentace. Obsahová náplň zahrnuje: - koncepční návrh hydrotechnické stavby, - návrhové výpočty (statické, hydrotechnické, hydroenergetické), - návrh stavebně technického řešení hydrotechnické stavby, - zpracování výkresové dokumentace stavby, - zpracování textových příloh projektu (průvodní a techncká zpráva), - příprava prezentace navrženého řešení, - rozšíření praktických znalostí s používáním odpovídajícího programového vybavení.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání praktických znalostí v oblasti návrhu hydrotechnických staveb v těchto volitelných zaměřeních: úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie a protipovodňová ochrana.
Absolvent předmětu je schopen:
- na základě zadání specifikovat a vyhodnotit vstupní podklady,
- zpracovat průvodní a technickou zprávu projektu,
- provést odpovídající výpočty za účelem stanovení návrhových parametrů stavby,
- na základě dostupných podkladů a provedených výpočtů zpracovat výkresovou dokumentaci,
- prezentovat výsledky projektu,
- během zpracování využívat programové nástroje odpovídající projekční praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, statiku, říční hydrauliku a úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad.

Korekvizity

Znalosti základních právních předpisů souvisejících s realizací a provozováním hydrotechnických staveb

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka předmětu je doplněna exkurzí a přednáškou odborníka z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje absolvování výuky a zpracování projektu v rozsahu popsaném v konkrétním zadání.

Cíl

Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu, schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách souvisejících s problematikou projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Seznámení se stávajícím stavem zájmového území a koncepcepční návrh díla.
2.- 4. Realizace vávrhových výpočtů a zpracování jejich dokumentace.
5.- 8. Konstrukční návrh stavebních objektů a provozních souborů.
9.-10. Zpracování výkresové dokumentace stavebních objektů a provozních souborů.
11.-12. Zpracování průvodní a technické zprávy
13. Prezentace projektu