Detail předmětu

Pozemkové úpravy

BS052 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program nW > W povinný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Pozemkové úpravy-jednoduché a komplexní, Optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků, Průzkum území a analýza skutečného stavu, Obvod pozemkových úprav, Plán společných zařízení, Polyfunkční ekologický ,protierozní, dopravní a vodohospodářský systém, Krajinný plán, Stanovení kvalitativních a kvantitativních nároků vlastníků pozemků, Návrh pozemkových úprav a jeho digitální zpracování, Geografický informační systém, Digitální katastrální mapa

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí potřebných pro komplexní systémem projektování pozemkových úprav. Studenti získají teoretické a praktické znalosti pro navrhování komplexního a polyfunkčního systému plánu společných zařízení zejména z pohledu tvorby a ochrany krajiny v úzké návaznosti na územní plánování. Vedle projekčních dovedností budou schopni navržená opatření a nové uspořádání pozemků navázat na katastr nemovitostí.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti Hydrologie, vodního hospodářství krajiny,Ochrany a organizace povodí, Geodézie

Korekvizity

Příprava a vedení projektu, resp. projektové dokumentace z oboru Hydrologie, Vodní hospodářství krajiny, Protipovodnová ochrana, hydropedologie, Geodezie, Životní prostředí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky formou Power Point prezentace, doplněné ústním výkladem. Videodokumenty k vybraným tématům

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení, vypracování a odevzdání zadání cvičení, obhajoba navržených opatření, absolvování písemného testu, ústní zkouška.

Cíl

Cílem výuky je představit studentům pozemkové úpravy jako komplexní metodu pro optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků (s výsledkem krajinného a prostorového plánování ) v rámci systému společných zařízení v návaznosti na dopravní, protierozní a ekologické systémy navrhované jako povinné součásti plánu společných zařízení. Studentům je podrobně objasněn komplexní a polyfunkční systém plánu společných zařízení zejména z pohledu tvorby a ochrany krajiny v úzké návaznosti na územní plánování.
Studenti předmětu Pozemkové úpravy budou podrobně teoreticky i prakticky seznámeni s komplexním systémem projektování pozemkových úprav a to jak jednoduchých tak zejména komplexních. Celá výuka je vedena s důrazem na digitální řešení pozemkových úprav s využitím GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, definice a rozdělení pozemkových úprav
2. Soubor podkladů pro pozemkové úpravy, základní geodetické a majetkoprávní podklady
3. Podmínky dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací podmínky katastrálního a pozemkového úřadu
4. Průzkum území a analýza současného stavu,úvodní jednání, sbor zástupců
5.Doplnění podrobného polohového bodového pole ,určení obvodu pozemkových úprav
6.Podrobné měření polohopisu a výškopisu pro digitální model terénu
7. Soupis nároků vlastníků pozemků, stanovení plošných a kvalitativních nároků
8.Plán společných zařízení
9.Protierozní a protipovodňová ochrana a návrh vodohospodářských opatření
10. Plán územního systému ekologické stability, Návrh sítě polních cest
11.Krajinný plán a proces obnovy venkovského prostoru
12. Optimální prostorové a funkční uspořádání nově vyčleňovaných pozemků, mapa návrhu pozemkových úprav
13.Digitalizace podkladů pro obnovu katastrálního operátu, tvorba nové digitální katastrální mapy

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Standardní a digitální data pro projektování pozemkových úprav
2.Analýza současného stavu-rozbor erozních, vodohospodářských a dopravních poměrů
3.Stanovení obvodu pozemkových úprav
4.Stanovení nároků vlastníků pozemků-oceňování pozemků, nárokový list
5.Plán společných zařízení
6.Návrh sítě polních cest
7.Návrh protierozních a vodohospodářských opatření
8.Návrh nového uspořádání pozemků