Detail předmětu

Úpravy toků a jezy

BR006 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nW > W povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Úpravy toků a jezy navazují svým obsahem na předmět Vodohospodářské stavby se zaměřením především na problematiku úprav vodních toků, navrhování jezových konstrukcí a vodních cest. V úpravách toků je kladen důraz na posouzení stávajícího stavu říčního koryta z hlediska technického i ekobiologického a zpracování návrhu požadovaných úprav(hydrotechnické výpočty a základní výkresová dokumentace). Z problematiky navrhování jezových konstrukcí je zdůrazněn význam pevných jezů a jejich návrh. Informace o typech a návrhu jezů s pohyblivou hradící konstrukcí.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá znalosti o základních principech návrhu úpravy vodních toků a návrhu jezů. Absolvent předmětu je schopen:
- posoudit charakter vodního toku
- navrhnout typ úpravy toku, příčný profil a podélný sklon
- posoudit stabilitu navrženého koryta a provést návrh opevnění
- navrhnout pevný jez, provést základní hydrotechnické výpočty
- vytvořit projektovou dokumentaci k návrhu.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, vodohospodářské stavby.

Korekvizity

oblast vodního hospopdářství, zakládání staveb - geologie, pedologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Součástí bude odborná exkurze a konzultace s odborníkem z oblasti hydrauliky.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních (docházka) alespoň 80%, odevzdání projektu,vypracování dílčích projektů ve cvičení.

Cíl

Získání základních informací z oblasti navrhování jezů a úprav vodních toků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Vodní toky a říční stavby v ČR, SVP, úvod o korytě, prvky vývoje říčního koryta
Koncepční řešení úpravy toku, účel jeho úpravy, pojem ekobiologická úprava, revitalizace
Návrh úpravy toku,podélný sklon dna, návrh a posouzení příčného profilu
Posouzení stability koryta - stabilita dna koryta, svahů, její stanovení v přímé a v oblouku
Opevňovací stavby v říčním korytě - opevnění dna, paty svahu, objekty na toku - spádové stupně, balvanité skluzy.
Vegetační doprovod vodních toků - břehové a doprovodné porosty, prostorová a druhová skladba porostů
Účel a charakter jezových staveb - základní pojmy, rozdělení, půdorysné uspořádání, návrhový průtok
Pevný jez - konstrukce pevného jezu, typy pevných jezů, jezové těleso, jezové pilíře, křídla nábřežních pilířů
Vývařiště - návrh prohloubeného vývaru, rozražeče a usměrňovače vodního proudu, opevnění dna a břehů za jezem
Bezpečnost a stabilita jezové konstrukce - síly působící na jezovou konstrukci, posouzení stability
Pohyblivé jezy - typy pohyblivých jezů, hydrostatické jezy a vakový jez, provizorní hrazení jezů
Evropské vodní cesty - význam, průplav Dunaj-Odra-Labe, plavební prostředky, trasa, podélný a příčný profil

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do problematiky předmětu. Opakování – rovnoměrné ustálené proudění, výpočet kapacity koryta při proměnlivé hodnotě stupně drsnosti (tvar – jednoduchý lichoběžníkový profil, složený lichoběžníkový profil – sestrojení měrné křivky koryta).
2. Předání zadání úseku toku (situace na A3), hydrologických dat Qm a Qn a parametrů charakterizujících materiál dna (def, d90 ). Situace – vykreslení osy toku, staničení, vyznačení 5 příčných řezů. Vykreslení přehledného podélného profilu – určení průměrného podélného sklonu v zadaném úseku.
3. Vykreslení vybraných 5 příčných řezů, posouzení kapacity koryta, synoptický řez. Návrh nového koryta, výpočet měrné křivky koryta pro zadané a navržené parametry.
4. Dokončení a schválení návrhu nového koryta.
5. Posouzení stability koryta – přímá, oblouk, návrh stabilizace břehů a dna toku.
6. Návrh opevnění, vykreslení vzorového příčného řezu.
7. Návrh pevného jezu – výpočet délky přelivné hrany, výpočet a vykreslení křivky přepadu.
8. Výpočet měrné křivky přepadu. Dimenzování podjezí – posouzení typu vodního skoku a návrh vývaru, tloušťka vývarové desky, délka vývaru.
9. Návrh podjezí – posouzení stability dna za vývarem - hloubka výmolu, délka opevnění dna za vývarem.
10. Vykreslení podélného řezu jezovou konstrukcí a vykreslení situace.
11. Dokončení a kompletace výkresové dokumentace.
12. Stabilita jezové konstrukce – předběžné statické posouzení – Blighova metoda, stanovení sil působících na jezové těleso při zadaném zatěžovacím stavu. Zápočet.