Detail předmětu

Obnova vodohospodářské infrastruktury

BP008 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Předmět se zabývá problematiku koncepčního řešení sanace vodohospodářských trubních systémů (vodovody, kanalizace), metodami průzkumu stávajícího stavu, metodami plánování rekonstrukcí uvedených sítí, metodami bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase a opravy objektů.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o obnově vodohospodářské infrastruktury, informace o trubních materiálech a materiálech používaných při sanaci, o technickém stavu, průzkumu, čištění a poruchách na vodohospodářské infrastruktuře.
Student bude schopen vypracovat plán obnovy, technický návrh sanace vodovodní a stokové sítě a návrh bezvýkopových sanačních technologií.

Prerekvizity

Inženýrské sítě, vodárenství, stokování

Korekvizity

Projekt vodní hospodářství obcí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z bezvýkopových technologií, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

- znalosti o normách a předpisech, trubním materiálu a materiálu používaném při sanaci, inspekci a poruchách na vodovodních a stokových sítích, čištění
- navrhování sanačních metod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, obnova vodohospodářské infrastruktury – základní informace.
2. Údržba a čištění stokových sítí, poruchy na stokových sítích a kanalizačních přípojkách.
3. Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému, oprava stokových sítí a kanalizačních přípojek.
4. Renovace stokových sítí a kanalizačních přípojek.
5. Obnova a výstavba stokových sítí a kanalizačních přípojek.
6. Obnova vybraných objektů na kanalizační síti.
7. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů.
8. Poruchy vodovodních řadů, opravy poruch vodovodního potrubí.
9. Obnova a výstavba vodovodních sítí a vodovodních přípojek.
10. Obnova vybraných objektů na vodovodní síti.
11. Plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Video – Pařížská stoková síť, diskuse.
2. Technika používaná při průzkumu stokových sítí, prezentace technologií, diskuse.
3. Vyhodnocení kamerového průzkumu dle videozáznamu.
4. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 1.
5. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 2.
6. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 3.
7. Hodnocení technického stavu vodovodních řadů.
8. Projekt – Sanace vybrané části vodovodní sítě 1.
9. Projekt – Sanace vybrané části vodovodní sítě 2.
10. Praktické ukázky ze staveb - diskuse.
11. Zápočet.