Detail předmětu

Rybníky a účelové nádrže

BS053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Úvod do problematiky, definice, historie výstavby rybníků v ČR Rozdělení a funkce, průzkumové práce, výběr místa malé vodní nádrže Vodní hospodářství malých vodních nádrží, ztráty vody, fyzikální, chemické a biologické procesy Rybniční hráze, výpusti, odběry, bezpečnostní přelivy, dna nádrží, litorální zóna, okolí nádrží Rybochovné nádrže, vodárenské, průmyslové a závlahové nádrže Poldry, Protierozní nádrže, dešťové nádrže, atd. Manipulační a provozní řády, odbahňování a revitalizace nádrží, rekonstrukce nádrží, modernizace, poruchy rybničních hrází, chyby v projektech rybníků, průběh výstavby.

Garant předmětu

Ing. Stanislav Paseka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Přehled v problematice rybníků a malých vodních nádrží, znalost příslušných norem, schopnost navrhovat rybníky, znalost konstrukčních zásad pro navrhování. Představa o možných poruchách rybničních hrází, přehled hlavních chyb v projektování a jejich odstranění.

Prerekvizity

Znalosti z hydrauliky a znalost vodohospodářského řešení nádrží včetně transformační funkce.

Korekvizity

Vodohospodářské řešení nádrží, pedologie, hydrologie, hydraulika, zemní hráze, bezpečnostní přelivy, transformace průtoku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s využitím automatizovaného projektování (program Power Civil).

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení a přednáškách, složení zkoušky, vypracování a odevzdání výsledků cvičení dle zadání. Aktivní spolupráce na řešení projektu. Aktivní přístup k řešení, konzultace v průběhu zpracování.

Cíl

Přehled v problematice rybníků a malých vodních nádrží, znalost příslušných norem, schopnost navrhovat rybníky, znalost konstrukčních zásad pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky, historie a význam rybničních staveb, ekologický a ekonomický přínos
2. Výběr místa nádrže, podklady pro návrh, předpisy a normy
3. Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží
4. Uspořádání a technické řešení malých vodních nádrží
5. Hráze - typy, konstrukční zásady
6. Výpustná zařízení - návrh, typy, konstrukční zásady
7. Bezpečnostní přelivy - návrh, typy, konstrukční zásady
8. Odběry vody, speciální objekty
9. Úprava koryta pod nádrží, dna a okolí nádrže
10. Chyby v konstrukci hrází a objektů, vady a poruchy
11. Základy rybníkářství, chov kapra
12. Manipulační a provozní řády malých vodních nádrží
13. Rekonstrukce a odbahňování malých vodních nádrží, poruch hrází, průběh výstavby.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do cvičení – osa hráze, batygrafické čáry
2. Podélný profil hrází (0,0 na levém břehu), volba výšky hráze (4 – 6 m)
3. Podélná profil zátopou
4. Vodohospodářské řešení nádrže – podklady pro bilanci vody v profilu (qa, Qa výpar..)
5. Vzorový příčný řez hrází
6. Příčné profily hrází
7. Výpočet spodní výpusti
8. Výpočet bezpečnostního přelivu (kašnový)
9. Podélný profil osou přelivu
10. Situace – hráz
11. Výpočet zanášení nádrže
12. Technická zpráva
13. Kontrola, zápočet