Detail předmětu

Projekt vodárenství

BP006 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program nBK > V povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. prez. program nBA > V povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

V rámci předmětu si studenti rozšiřují teoretické znalosti a procvičují praktické projekční dovednosti, které jsou získávány především v předmětu Vodárenství. Studenti řeší komplexní projekt zásobování pitnou vodou ve vybrané obci menší velikosti, avšak na reálném území a každý s individuálním zadáním. Studenti se postupně zabývají řešením jímání vody, úpravou vody, akumulací, čerpáním a dopravou vody. Zpracované řešení odevzdávají formou projektové dokumentace. V rámci předmětů je využívána maximálně výpočetní technika a aktuální software.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Studenti si na konkrétním mapovém podkladě osvojí postupy navrhování vodovodů jako komplexního systému složeného z vybraných objektů - zdroje vody, úpravny vody, vodojemu a vodovodní sítě. V rámci předmětu zpracují projektovou dokumentaci ve formě studie o následující skladbě: výpočet potřeby vody, návrh a výkres zdroje vody, návrh technologie úpravy vody, návrh a výkres vodojemu, návrh trasy vodovodu (situace vodovodní sítě, podélný profil vodovodu), hydraulická analýza sítě, technická zpráva.

Prerekvizity

Vodárenství, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Hydraulika, Technické kreslení

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Plánovaná exkurze na úpravnu vody, seminář s vybraným dodavatelem vodárenského materiálu či technologie.
Kurz v systému LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), průběžné odevzdávání příloh projektu ve stanovených termínech. Správnost navrženého řešení po technické i formální stránce.

Cíl

Základní koncepční řešení a návrh zásobování vodou a odvodnění integrovaných urbanizovaných celků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání, topologie, umístění objektů
2. Výpočet potřeby vody
3. Schematizace odběrů, hydraulická analýza sítě
4. Hydraulická analýza sítě - dokončení
5. Návrh jímacího objektu
6. Návrh technologie úpravy vody
7. Provozní budova úpravny vody, technologické schémata
8. Návrh vodojemu
9. Situace
10. Podélné profily
11. Technická zpráva, kompletace projektu
12. Exkurze/seminář
13. Hodnocení projektů a zápočet