Detail předmětu

Jakost vody v povodí

BP004 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení se základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v látkách ohrožujících jakost a nezávadnost vod. Specifika srážkových, povrchových a podzemních vod. Způsobilost výpočtu kyslíkové bilance toku. Schopnost orientovat se v matematických modelech jakosti vody. Znalosti o příčinách havárií a způsobech jejich sanace.

Prerekvizity

matematika, fyzika, hydraulika, chemie vody, stokování a čištění odpadních vod

Korekvizity

žádné souběžné znalosti nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Povinná účast na cvičeních, zpracování příkladů a seminární práce, kterou v závěru semestru prezentují. Zadání příkladů jsou zpracována v prostředí LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky. K úspěšnému absolvování cvičení je nutná docházka do cvičení s povolenými pouze dvěma absencemi, odevzdání všech vypočítaných příkladů, odevzdání a prezentace seminární práce. Příklady i seminární práce jsou bodovány a podmínkou udělení zápočtu je dosažení nejméně 60% z celkového počtu bodů.

Cíl

Charakteristika vod, znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod. Matematické modelování kvality vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, historie.
2. Hydrobiologie.
3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, závadné látky.
4. Odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky.
6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění.
7. Ochrana podzemních vod.
8. Povrchové vody, samočištění.
9. Kyslíkový režim v toku, jakost vod a jejich klasifikace.
10. Matematické modelování jakosti vody v tocích a v nádržích.
11. Havarijní stavy v čistotě vod. Legislativa. ochrana vod v ČR.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, zadání seminární práce.
2. Příklad 1 – Výpočet spotřeby kyslíku znečištěné vody.
3. Příklad 2 a 3 – Výpočet rovnovážné koncentrace kyslíku ve vodě. Stanovení zbytkového znečištění vody.
4. Příklad 4 – Výpočet průběhu biochemické spotřeby kyslíku.
5. Příklad 5 – Průběh koncentrace kyslíku v recipientu pod čistírnou odpadních vod.
6. Příklad 6 – Vliv umělého provzdušnění na průběh koncentrace kyslíku v recipientu. Kontrola postupu řešení seminární práce.
7. Příklad 7 – Výpočet celkové spotřeby kyslíku metodou Reeda a Theriaulta.
8. Příklad 8 – Výpočet celkové spotřeby kyslíku metodou rovnic druhého řádu. Kontrola postupu řešení seminární práce.
9. Příklad 9 – Stanovení kritických hodnot v recipientu.
10. Odevzdání a prezentace seminárních prací.
11. Zápočet.