Detail předmětu

Projektovaní vodohospodářských staveb

BR054 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby (zadání stavby a projekt stavby). Samostatné vypracováním formálních dokumentů (žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a specifických dokumentů (manipulační a provozní řád, povodňový plán). Proces projednávání projektové dokumentace (gaming simulation) Česká komora architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Smluvní vztahy a oceňování projektových a inženýrských prací (Obchodní a občanský zákoník, Honorářový řád), Stavební zákon 50/1976 Sb. ve znění zákona 83/1998 Sb. a prováděcí předpisy k němu, soubor zákonů o životním prostředí, dodavatelské systémy ve výstavbě v ČR, zákon 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, stavební deník, projednávání projektové dokumentace, podnikání autorizovaných osob, soustava norem ve Vodním hospodářsví.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v právních předpisech, především stavební a vodní zákon. Dále jsou zmíněny otázky tvorby a použití normativních podkladů v projektové praxi. Cílem je také osvojení si postupů při plánování, přípravě a vedení stavby. Seznámení se s problematikou tvorby a využití základní dokumentace pro potřeby výstavby a provozu vodohospodářských staveb. Zahrnuty jsou různé specializované typy vodohospodářské dokumentace. Jedná se jednak o studijní typy dokumentace a jednak dokumentaci provozní a realizační.

Prerekvizity

Vodní hospodářství a vodní stavby. Ekonomie a Ekonomika podniku.

Korekvizity

-

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

K absolvování předmětu je třeba absolvovat přednášky a cvičení (100% docházka). Vypracovat tématické úlohy pro jednotlivá cvičení a absolvovat závěrečný test. Následně ústní zkoušku.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s doplňkovými činnostmi doprovázejícími projektovou činnost ve výstavbě. Jde o související normy, legislativu, ekonomické a správní činnosti při projektování a v investiční výstavbě vůbec. Probrány jsou některé speciální druhy vodohospodářské dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace)
2. Oceňování projektových a inženýrských prací
3. Praktické aplikace Stavebního zákona
4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob
7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související
9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah
10.Projednávání projektové dokumentace
11.Podnikání autorizovaných osob
12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství
13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ - inženýring projektu
2. STAVEBNÍ ZÁKON - prováděcí předpisy, administrace schvalovacího procesu
3. OCEŇOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ - kategorizace staveb, honorářový řád, stanovení ceny, fakturace
4. SMLUVNÍ VZTAHY - zpracování smlouvy o dílo, mandátní smlouvy a smlouvy pracovní
5. VODNÍ ZÁKON - ustanovení související s případovým projektem
6. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - ustanovení související s případovým projektem
7. DODAVATELSKÉ SYSTÉMY VE VÝSTAVBĚ - dodavatelské schema pro případový projekt
8. SPRÁVA POVODÍ - PRAKTICKÉ POZNATKY PREZENTOVANÉ PRACOVNÍKEM PODNIKU POVODÍ
9. STAVEBNÍ DENÍK A PROJEDNÁVÁNÍ DOKUMENTACE, SOUSTAVA NOREM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - vzorový deník, související normy
10. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁDY, POVODŇOVÉ PLÁNY, DISPEČINK - vypracování manipulačního řádu
11. ZÁKON O AUTORIZACI - žádost o autorizaci a související podklady
12. SPECIÁLNÍ PROJEKTY A STUDIE