Detail předmětu

Bakalářský seminář (V)

BP053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program nBK > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. prez. program nBA > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k bakalářské práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je bakalářská práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k bakalářské práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního studenta jeho vedoucí bakalářské práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student se po absolvování předmětu naučí samostatně řešit problematiku a individuální požadavky v oblasti stokování, čištění odpadních vod, vodárenství, odpadového hospodářství, balenotechniky a inženýrských sítí.
Výsledkem je zpracování bakalářské práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí bakalářské práce.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, navrhování stavebních konstrukcí, stokování, čištění odpadních vod, inženýrské sítě

Korekvizity

Odborná komunikace s vodohospodářskými firmami a státní správou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace hlavních výstupů bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na seminářích (povoleny pouze dvě omluvené absence), průbežné odevzdávání práce ve stanovených termínech.

Cíl

Cílem bakalářského semináře je odevzdání bakalářské práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí bakalářského semináře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Předmět vede vždy pro každého individuelního studenta jeho vedoucí bakalářské práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu.