Detail předmětu

Hydropedologie

BS006 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program nBK > V povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. prez. program nBA > V povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Předmět BS06 Hydropedologie je zaměřen na výklad vztahů voda-půda a jejich roli při ochraně zemědělského půdního fondu. Základní formou výuky jsou cvičení, ve kterých se studenti seznámí s problematikou fyzikálních a hydraulických vlastností půdy, hydrolimitů a infiltrace vody do půdy. Z oblasti použití modelů v pedologii se studenti naučí získávat a vyhodnocovat výsledná data z dostupných počítačových programů RETC (van Genuchten et al., 1991) a Rosetta (Schaap, 2003). Výstupem z cvičení bude semestrální práce a písemný test.

Garant předmětu

Ing. Stanislav Paseka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z hydropedologie. Absolvent předmětu je schopen:
- posoudit kvalitu zemědělsky obhospodařovaných půd na základě laboratorních analýz hydro-fyzikálních vlastností půdy a hydrolimitů,
- vyhodnotit infiltraci vody do půdy pomocí dvouválcové metody a minidiskových infiltrometrů,
- předpovědět hydraulické charakteristiky půdy pomocí pedotransferových funkcí,
- používat dostupné počítačové programy RETC a Rosetta.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Cvičení – vyhodnocování naměřených hydrofyzikálních dat, hydrolimitů a infiltrace vody do půdy, práce se softwarovými programy RETC a Rosetta, tvorba semestrální práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
- prezence ve cvičeních,
- posoudit kvalitu zemědělské půdy z vybraných experimentálních ploch,
- samostatně pracovat se softwarovými programy,
- vytvořit semestrální práci,
- absolvovat písemný test.

Cíl

Základní znalosti z pedologie a základy hydropedologie
Klasifikace půd ČR, půdní bonitace a hydropedologické mapování
Fyzikální vlastnosti půdy
Hydrolimity
Hydraulické charakteristiky půdy
Program RETC a Rosetta
Infitrační schopnost půdy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Práce v terénu - odběr neporušených půdních vzorků, měření infiltrace
2.- 3. Vyhodnocení terénního měření infiltrace pomocí výtopy a MiniDiskového infiltrometru
4. Fyzikální a mechanické vlastnosti půdy
5. Hydrolimity
6. Hydraulické charakteristiky půdy - retenční čára půdní vlhkosti, hydraulická vodivost
7. Teorie kapilárních modelů pro předpověď hydraulických vodivostí z průběhu retenčních čar půdní vlhkosti
8. Program Rosetta
9. Program RETC
10. Aplikace programu Rosetta a RETC
11.-12. Tvorba semestrální práce
13. Písemný test