Detail předmětu

Vodárenství

BP003 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nW > W povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost orientace v technologických procesech úpravy pitné vody, navrhovat jednoduché úpravny vody a další prvky systémů zásobování pitnou vodou, provádět základní návrhové výpočty potřeby a spotřeby vody a jednotlivých prvků systémů zásobování pitnou vodou, návrh profilů, trubního materiálu, tvarovek a armatur jednotlivých vodovodních řadů,schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentaci vodovodů.

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody

Korekvizity

Technologie používané při čištění odpadních vod.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů veřejných vodovodů, vzorové projektové dokumentace vodovodní přípojky, situací vodovodů, podélných profilů, kladečského schématu.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem
5. Filtrace
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody
8. Vodojemy, čerpací stanice
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace
13. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí
2. Výpočet potřeby vody
3. Index upravitelnosti surové vody
4. Návrh jímacího objektu
5. Návrh vločkovací nádrže
6. Návrh usazovací nádrže
7. Technologické schéma ÚV
8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství
9. Návrh výškového umístění vodojemu
10. Pracovní bod čerpací stanice
11. Návrh přípojky a vodoměrné šachty
12. Kladečské schema vybraného uzlu
13. Zápočet