Detail předmětu

Pedologie a závlahy

BS004 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Obecné půdoznalství, pedogeneze - pedogenetické faktory a procesy. Základní vlastnosti půd - fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půd. Hydropedologie, vlhkost půdy a měření vlhkosti půdy. Půdní hydrostatika, adsorpce, kapilarita, bobtnání a potenciál půdní vody včetně metod měření. Zásady stanovení potřeb závlahové vody. Historie a význam závlah, příčiny sucha, rostlina a voda. Typy závlah, evapotransirace, klimatizační závlaha. Závlaha postřikem, závlahové stroje a zařízení. Mikrozávlahy, kvalita vody, úprava vody. Závlaha travnatých ploch(parky, sportovní trávníky). Automatizované závlahové systémy

Garant předmětu

Ing. Eva Hyánková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled z oblasti pedologie a závlah, znalost metod pedologického průzkumu v terénu a laboratorních analýz, znalost příslušných norem a konstrukčních zásad pro navrhování závlahových systémů.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, hydrauliky a hydrologie

Korekvizity

laboratorní analýzy, měření a vyhodnocení klimatických dat

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky formou Power Point prezentace, doplněné ústním výkladem. Přednáška pozvaného odborníka z praxe s ukázkou závlahové techniky a navazující diskusí.
Cvičení z pedologie zaměřená na laboratorní rozbory. Během cvičení ze závlah studenti navrhují závlahu zadaného území.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
- prezence ve cvičeních,
- vypracování laboratorních protokolů a projektu závlahy
- test - laboratorní analýzy
- písemná a ústní zkouška
- odevzdání projektu a jeho prezentace.

Cíl

Základní znalosti z pedologie
Klasifikace půd ČR
Základy hydropedologie
Základní rozbory půdy
Způsoby závlah
Výpočet potřeby vody
Jednoduché návrhy používaných způsobů závlah
Přehled o výrobcích a systémech závlah používaných v ČR

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do hydropedologie, pedogeneze
2. - 3. Pedogenetické faktory a procesy
4. Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půdy
5. Hydropedologie - vlhkost půdy a metody měření vlhkosti půdy
6. Půdní hydrostatika - adsorpce, kapilarita, bobtnání, potenciál půdní vody
7. Historie závlah, úloha a význam závlah, potřeba vody pro závlahu, příčiny sucha, rostlina a voda, typy závlah, evapotransirace, klimatizační závlaha
8. Závlaha postřikem, závlahové stroje a zařízení
9. Návrh závlahového systému
10. Mikrozávlahy, kvalita vody, úprava vody
11. Závlaha trávníků (parky, sportovní trávníky)
12. Automatizované závlahové systémy

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zrnitost půdy - sítový rozbor
2. Objemová hmotnost a momentální vlhkost půdy
3. Zdánlivá hustota půdních částic
4. Hustoměrná zkouška - Casagrande
5. Zkouška vodostálosti podle Andrianova
6. Půdní reakce, stanovení uhličitanu vápenatého, test
7.-12. Zpracování projektu závlahy polních plodin na jižní Moravě