Detail předmětu

Hydrologie stokových sítí

BP054 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Obsahem předmětu Hydrologie stokových sítí je řešení problematiky navazující na šíře koncipovaný předmět Stokování a čištění odpadních vod a související s kurzy Progresivní výpočtové postupy ve stokování, Městské odvodnění a zejména na základní oborové předměty – především Hydraulika v několika kurzech, základem je obecná hydrologie, ze které obsahově předmět vychází a navazuje na ni. V předmětu jsou řešeny zejména ty oblasti problematiky, kdy hydraulika stokových sítí definuje jiné parametry než obecná hydraulika.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Předmět seznamuje studenty se speciální hydrologií a hydraulikou, která se uplatňuje ve stokových sítích.
Student získá následující oborové znalosti a dovednosti: návrh speciální hydrologie a hydrauliky, která se používá ve stokových sítích, posouzení kapacity stokové soustavy, dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM a MIKE URBAN, návrh retenční nádrže a odlehčovací komory, měření průtoků na stokové síti, nakládání s dešťovými vodami.

Prerekvizity

Stokování a číštení odpadních vod, hydraulika, hydrologie, inženýrské sítě

Korekvizity

Projekt vodní hospodářství obcí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z oblasti stokových sítí, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Předmět seznamuje studenty se speciální hydrologií a hydraulikou, která se uplatňuje ve stokových sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, cíle, úkoly hydrologie stokových sítí.
2. Dešťová data jako základní parametr simulačních prostředků, měření srážek.
3. Soudobá koncepce řešení systémů městského odvodnění, monitoring a simulační modelování, klíčové ukazatele, základní řešené vodohospodářské úkoly.
4. Základní aspekty správného použití simulačních modelů pro vodohospodářské úlohy – druhy modelů, data pro simulační modely, kalibrace a verifikace.
5. Gravitační, podtlaková a tlaková kanalizace.
6. Měření průtoků na stokové síti.
7. Doporučená struktura projektové dokumentace.
8. Nakládání s dešťovými vodami.
9. Objekty na stokových sítích.
10. Retenční a detenční nádrže.
11. Generální plán odvodnění, plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Posouzení kapacity jednotné stokové soustavy I.
2. Posouzení kapacity jednotné stokové soustavy II.
3. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM-I.
4. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM-II.
5. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MIKE URBAN-I.
6. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MIKE URBAN-II.
7. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MIKE URBAN-III.
8. Návrh retenční nádrže
9. Návrh odlehčovací komory
10. Návrh odlehčovací komory
11. Zápočet