Detail předmětu

Projekt stokování a ČOV

BP007 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinný letní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program nBK > V povinný letní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. prez. program nBA > V povinný letní semestr 4. ročník 3 kredity

Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Projekt stokové sítě a čistírny odpadních vod, výpočet množství odpadních vod, návrh a dimenzování stokové sítě, trasování kanalizace, technologické schéma čistírny odpadních vod, podélný profil kmenové stoky, schéma čistírny odpadních vod, technická zpráva.

Prerekvizity

Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování, čištění odpadních vod, Hydraulika, Hydrologie

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná aktivní účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence).
Odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech.

Cíl

Základní koncepční řešení a návrh odvodnění urbanizovaného území a následného čištění odpadních vod z integrovaných urbanizovaných celků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání projektu, rozlosování pracovních týmů
2. Návrh koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod, popis lokalizace a vybavenosti rodinného domu, průvodní zpráva, situace širších vztahů, charakteristické průtoky v kanalizačních přípojkách
3. Technické parametry kanalizačních přípojek, návrh dimenze, průvodní zpráva, vzorové příčné řezy kanalizačních přípojek, souhrnná technická zpráva
4. Látkové zatížení ČOV, souhrnná technická zpráva, vzorový výkres kanalizační šachty
5. Návrh návrh objemů objektů ČOV, návrh domovní ČOV, katastrální situační výkres, podélný profil kanalizační přípojky, souhrnná technická zpráva
6. Bilance vypouštěného znečištění, půdorys a řez domovní ČOV, souhrnná technická zpráva
7. Technologické schéma ČOV, směšovací rovnice, souhrnná technická zpráva
8. Koordinační výkres, souhrnná technická zpráva
9. Vyústní objekt (napojení na kanalizaci, vsakovací objekt), přílohy pro dokladovou část
10. Kompletace projektu, vyplnění žádostí
11. Obhajoba projektu, zápočet