Detail předmětu

Projekt stokování a ČOV

Akademický rok 2023/24

BP007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V letní semestr 4. ročník

Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní koncepční řešení a návrh odvodnění urbanizovaného území a následného čištění odpadních vod z integrovaných urbanizovaných celků.

Prerekvizity

Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování, čištění odpadních vod, Hydraulika, Hydrologie

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu, rozlosování pracovních týmů 2. Návrh koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod, popis lokalizace a vybavenosti rodinného domu, průvodní zpráva, situace širších vztahů, charakteristické průtoky v kanalizačních přípojkách 3. Technické parametry kanalizačních přípojek, návrh dimenze, průvodní zpráva, vzorové příčné řezy kanalizačních přípojek, souhrnná technická zpráva 4. Látkové zatížení ČOV, souhrnná technická zpráva, vzorový výkres kanalizační šachty 5. Návrh návrh objemů objektů ČOV, návrh domovní ČOV, katastrální situační výkres, podélný profil kanalizační přípojky, souhrnná technická zpráva 6. Bilance vypouštěného znečištění, půdorys a řez domovní ČOV, souhrnná technická zpráva 7. Technologické schéma ČOV, směšovací rovnice, souhrnná technická zpráva 8. Koordinační výkres, souhrnná technická zpráva 9. Vyústní objekt (napojení na kanalizaci, vsakovací objekt), přílohy pro dokladovou část 10. Kompletace projektu, vyplnění žádostí 11. Obhajoba projektu, zápočet