Detail předmětu

Odpadové hospodářství

BP057 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program nBK > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program nBA > V povinně volitelný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Předmět je orientován do oblasti ekologického inženýrství s účelem rozšíření znalostí ochrany životního prostředí před únikem nebezpečných látek z komunálních i průmyslových odpadů. Pozornost je zaměřena především na koncepci odpadového hospodářství ČR. Z technických způsobů zneškodňování odpadů se předmět podrobněji zabývá kompostováním a skládkováním odpadů podle platné české legislativy.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v legislativě v oblasti odpadového hospodářství, projekční znalosti navrhování skládky tuhého komunálního odpadu,stanovení množství komunálního odpadu, optimalizace nakládání s odpady, výpočet stability skládky komunálního odpadu Petersonovou metodou, technické zabezpečení skládek, vodní hospodářství skládek tuhého komunálního odpadu

Prerekvizity

Hydrogeologie
Chemie vody
Mechanika zemin

Korekvizity

Projekt stokování a ČOV
Rekonstrukce vodohospodářských sítí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Plánovaná exkurze spalovny v Brně.
Práce v systému LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání projektové dokumentace "Odpadové hospodářství v kraji" v papírové formě.
Povinná docházka na cvičení.
Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Cílem předmětu je souhrn veškerých dostupných informací z oblastí tuhých komunálních odpadů s důrazem na ochranu podzemních vod z pohledu platné legislativy, prováděcích předpisů a programů. Předmět přináší poznatky v oblasti plánování, návrhu a řízení odpadového hospodářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Legislativa a terminologie v odpadovém hospodářství, fyzikálně-chemické charakteristiky odpadů, katalog odpadů, nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem.
2. Koncepce odpadového hospodářství ČR – současnost a vývojové trendy, plány odpadového hospodářství.
3. Obaly, rozdělení a jejich funkce.
4. Třídění odpadu, nádoby na třídění odpadu.
5. Skládkování – legislativa, skupiny skládek a jejich technické zabezpečení, výběr vhodné lokality, inženýrsko-geologické a hydrologické podklady, technické řešení skládek.
6. Vodní hospodářství skládek, čištění průsakových vod.
7. Rekultivace skládek a starých zátěží.
8. Kompostování, rozdělení kompostáren, biologické procesy kompostování.
9. Termické způsoby zneškodňování odpadů – spalování, zplyňování, pyrolýza.
10. Návštěva spalovny v Brně.
11. Technické řešení spaloven, stavební objekty a technologické vybavení.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Výběr lokality pro likvidaci odpadu, mapové podklady, informace o katastrálním území.
2. Stanovení množství komunálního a biologického odpadu, objemový návrh zařízení pro likvidaci odpadu.
3. Posuzování životního cyklu - environmentální managament.
4. Výpočet stability skládky komunálního odpadu Petersonovou metodou.
5. Situace skládky + příčný řez 1:1000.
6. Situace rekultivace skládky 1:1000.
7. Návrh velikosti kompostovacích objektů, strojní zabezpečení kompostárny.
8. Situace kompostárny 1:1000.
9. Technická zpráva.
10. Návštěva spalovny v Brně.
11. Zápočet.