Detail předmětu

Odpadové hospodářství

Akademický rok 2023/24

BP057 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / V letní semestr 4. ročník

Předmět je orientován do oblasti ekologického inženýrství s účelem rozšíření znalostí ochrany životního prostředí před únikem nebezpečných látek z komunálních i průmyslových odpadů.
Pozornost je zaměřena především na koncepci odpadového hospodářství ČR. Z technických způsobů zneškodňování odpadů se předmět podrobněji zabývá kompostováním a skládkováním odpadů podle platné české legislativy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je souhrn veškerých dostupných informací z oblastí tuhých komunálních odpadů s důrazem na ochranu podzemních vod z pohledu platné legislativy, prováděcích předpisů a programů. Předmět přináší poznatky v oblasti plánování, návrhu a řízení odpadového hospodářství.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu: plánování, navrhování a řízení odpadového hospodářství. Systém hodnocení předmětu na stránkách ústavu vodního hospodářství obcí.

Osnova

1. Legislativa a terminologie v odpadovém hospodářství, fyzikálně-chemické charakteristiky odpadů, katalog odpadů, nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem.
2. Koncepce odpadového hospodářství ČR – současnost a vývojové trendy, plány odpadového hospodářství.
3. Obaly, rozdělení a jejich funkce.
4. Třídění odpadu, nádoby na třídění odpadu.
5. Skládkování – legislativa, skupiny skládek a jejich technické zabezpečení, výběr vhodné lokality, inženýrsko-geologické a hydrologické podklady, technické řešení skládek.
6. Vodní hospodářství skládek, čištění průsakových vod.
7. Rekultivace skládek a starých zátěží.
8. Kompostování, rozdělení kompostáren, biologické procesy kompostování.
9. Termické způsoby zneškodňování odpadů – spalování, zplyňování, pyrolýza.
10. Návštěva spalovny v Brně.
11. Technické řešení spaloven, stavební objekty a technologické vybavení.

Prerekvizity

Hydrogeologie
Chemie vody
Mechanika zemin

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Legislativa a terminologie v odpadovém hospodářství, fyzikálně-chemické charakteristiky odpadů, katalog odpadů, nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem. 2. Koncepce odpadového hospodářství ČR – současnost a vývojové trendy, plány odpadového hospodářství. 3. Obaly, rozdělení a jejich funkce. 4. Třídění odpadu, nádoby na třídění odpadu. 5. Skládkování – legislativa, skupiny skládek a jejich technické zabezpečení, výběr vhodné lokality, inženýrsko-geologické a hydrologické podklady, technické řešení skládek. 6. Vodní hospodářství skládek, čištění průsakových vod. 7. Rekultivace skládek a starých zátěží. 8. Kompostování, rozdělení kompostáren, biologické procesy kompostování. 9. Termické způsoby zneškodňování odpadů – spalování, zplyňování, pyrolýza. 10. Návštěva spalovny v Brně. 11. Technické řešení spaloven, stavební objekty a technologické vybavení.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výběr lokality pro likvidaci odpadu, mapové podklady, informace o katastrálním území. 2. Stanovení množství komunálního a biologického odpadu, objemový návrh zařízení pro likvidaci odpadu. 3. Posuzování životního cyklu - environmentální managament. 4. Výpočet stability skládky komunálního odpadu Petersonovou metodou. 5. Situace skládky + příčný řez 1:1000. 6. Situace rekultivace skládky 1:1000. 7. Návrh velikosti kompostovacích objektů, strojní zabezpečení kompostárny. 8. Situace kompostárny 1:1000. 9. Technická zpráva. 10. Návštěva spalovny v Brně. 11. Zápočet.