Studijní program

Architektura pozemních staveb

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPC-APS Kód: B0731P010002 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Architektura pozemních staveb"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Architektura pozemních staveb je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. Cílem studia je, aby jeho absolvent: - nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu, - dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti, - obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU, - mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný architekt, - disponoval potřebnou jazykovou vybaveností, - mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech architektonicky zaměřených fakultách v ČR a v zahraničí. Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích a ve veřejné správě. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Ve shodě se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách je tento profesně zaměřený bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb charakterizován záměrem poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře, odpovídající v rámci strukturovaného studia prvnímu, tj. bakalářskému stupni. Studijní profil absolventa potom vychází z Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, Směrnice Evropského parlamentu 2005/36/ES, odd. 8, čl. 46, o uznávání odborných kvalifikací ze dne 6. 7. 2005, ze zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a z Autorizačního řádu České komory architektů v rozsahu, který odpovídá bakalářskému stupni studia. Je determinován jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce. Je kompatibilní s bakalářskými programy ostatních architektonických škol při českých technických univerzitách. V duchu Boloňské deklarace umožňuje absolventovi pokračovat v dalším odborném studiu magisterských studijních programů architektury nejen na českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí. V praxi nalezne absolvent uplatnění především v projekčních kancelářích.

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb má prokázat svou způsobilost v rozsahu příslušné směrnice děkana Fakulty stavební VUT. Musí být absolventem středního vzdělání s maturitou a být úspěšný v přijímacím řízení. To se skládá z talentové zkoušky, Národní srovnávací zkoušky (SCIO) a odborné rozpravy, prokazující vážný zájem o obor.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb navazuje navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel. Absolventi také mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu na jiné fakultě nebo jiné vysoké škole.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA014 Matematika (APS) 2 1 3 zá,zk
BAA015 Deskriptivní geometrie (APS) 2 2 4 zá,zk
BDA015 Stavební mechanika 1 2 1 3 zá,zk
BGA006 Soudobá architektura 2 2 zk
BGA007 Základy architektonického navrhování 1 3 4 kl
BGA008 Obytné stavby 2 1 3 zá,zk
BGA009 Veřejné stavby 1 2 1 3 kl
BGA010 Výtvarná tvorba 1 2 2 kl
BHA040 Pozemní stavitelství 1 (APS) 2 2 4 kl
BUA012 Základy informatiky (APS) 1 1 2

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BDA016 Stavební mechanika 2 2 1 3 zá,zk
BGA011 Veřejné stavby 2 2 1 3 zá,zk
BGA012 Průmyslové stavby 2 1 3 zá,zk
BGA013 Výtvarná tvorba 2 2 2 kl
BGA014 Dějiny architektury 1 2 2 zk
BGA015 Ateliér architektonické tvorby 1 8 kl
BHA041 Pozemní stavitelství 2 (APS) 2 2 4 zá,zk
BSA011 Aplikovaná ekologie 2 1 3 kl
BUA013 Modelování konstrukcí v rovině 2 2 kl

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGA016 Venkovské a zemědělské stavby 2 1 3 zá,zk
BGA017 Obnova památek 2 1 3 zá,zk
BGA018 Výtvarná tvorba 3 2 2 kl
BGA019 Urbanismus 1 2 1 3 zá,zk
BGA020 Dějiny architektury 2 2 2 kl
BGA021 Ateliér architektonické tvorby 2 8 kl
BHA042 Pozemní stavitelství 3 (APS) 2 2 4 zá,zk
BLA022 Nosné konstrukce 1 2 1 3 zá,zk
BUA015 Architektonické aplikace CAD 2 2 kl

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BFA013 Nosné konstrukce 2 2 1 3 zá,zk
BGA022 Interiér a architektonický prostor 2 1 3 zá,zk
BGA023 Výtvarná tvorba 4 2 2 kl
BGA024 Urbanismus 2 2 1 3 kl
BGA025 Dějiny architektury 3 2 2 zk
BGA026 Ateliér architektonické tvorby 3 8 kl
BHA043 Pozemní stavitelství 4 (APS) 2 2 4 zá,zk
BIA011 Stavební látky a geologie 2 1 3 zá,zk
BUA014 Prostorové modelování 2 2 kl

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGA027 Výtvarná tvorba 5 2 2 kl
BGA028 Urbanismus 3 2 1 3 zá,zk
BGA029 Kompozice architektury „v rozšířeném poli” 2 2 zk
BGA030 Dějiny architektury 4 2 2 kl
BGA031 Úvod do tradičních stavebních řemesel 2 2 zk
BGA032 Ateliér architektonické tvorby 4 8 kl
BHA044 Stavební fyzika 1 2 1
BOA019 Nosné konstrukce 3 2 1 3 zá,zk
BTA023 Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1 2 1 3 zá,zk
BUA016 Informatika pro architekty 2 1
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BEA028 Geodézie a kartografie (APS) 2 1 kl
BGA033 Teorie a estetika 2 1 3 zá,zk
BGA034 Dějiny architektury 5 2 2 zk
BGA035 Detail v architektuře 1 1 2 3 kl
BGA036 Ateliér architektonické tvorby 5 8 kl
BHA045 Stavební fyzika 2 1 1 2 zá,zk
BTA024 Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2 2 1 3 zá,zk
BZA010 Stavební právo 2 2

3. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGB037 Tvůrčí plenér 2 2 40 3 kl
BGB038 Techniky vizuální komunikace 2 2 3 kl
BGB039 Tradiční stavební řemesla 2 2 3 kl
BGB040 Kresba a model v architektuře 1 3 3 kl

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGA041 Dějiny výtvarného umění 2 2 zk
BGA042 Detail v architektuře 2 3 3 kl
BGA043 Komplexní projekt 14 kl
BVA025 Ekonomika výstavby 2 1 3 zá,zk
BZA012 Sociologie (APS) 2 2

4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGB044 Architektura technické civilizace 2 1 3 kl
BHB047 Stavby s nízkou energetickou náročností (APS) 2 1 3 kl
BWB014 Technologie staveb 2 1 3 kl

4. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGB045-A Angličtina pro architekty – průvodce prací v zahraniční kanceláři 2 1 3 kl
BHB046 Poruchy a obnova staveb 2 1 3 kl
BRB012 Začleňování staveb do krajiny 1 2 3 kl
BUB017 Projektování v BIM (APS) 2 3 kl

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGA046 Odborná praxe (APS) 1560 30

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty