Detail předmětu

Informatika pro architekty

Akademický rok 2023/24

BUA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 3. ročník

Postupné seznamování s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky a s hlavními zásadami vytváření tištěných a internetových prezentací s důrazem na kompozici a obsah dokumentu.
Praktické příklady provádění globálních a lokální úprav rastrového obrazu, retuší, malování nových prvků a vkládání textů do obrazu, práce ve vrstvách a vytváření jednoduchých fotomontáží, práce s barevnými a alfa kanály, práce s maskami vrstev, úprav geometrie obrazu.
Praktické příklady využití fotomontáže pro dokončení vizualizace architektonického návrhu.
Samostatná práce prokazující osvojení základních technik zpracování rastrové grafiky a hlavních zásad pro vytváření prezentačních dokumentů.
Práce v Adobe Photoshop.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky potřebné v dalších předmětech studia. Uživatelské znalosti nezbytné pro efektivní používání počítačů v inženýrské praxi.

Znalosti

Pokročilé dovednosti v oblasti prezentací, zpracování rastrových obrazů a tvorby internetové prezentace

Osnova

1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST.
2. Zásady prezentování informací.
3. Počítačové sítě – základní principy činnosti, protokoly a služby.
4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů.
5. Služba WWW – princip činnosti, protokol.
6. Základy jazyka HTML.
7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy.
8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty.
9. Základy počítačové grafiky.
10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika.
11. Grafické formáty, jejich použití a konverze.
12. Zpracování textových dokumentů na počítači – základy typografie.
13. Programové vybavení pro zpracování textů.

Prerekvizity

Pokročilé znalosti 2D a prostorového modelování, technologie Internetu, základy počítačové grafiky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

1 kredit

semestr

celoroční

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do práce s rastrovou grafikou. Uživatelské prostředí Adobe Photoshop. Základní úpravy surového obrazu: velikost a rozlišení obrazu, barevné úpravy. 2. Globální úpravy obrazu, práce ve vrstvách. Hlavní zásady zpracování obrazu pro tištěný a elektronický dokument. 3. Práce s barevnými kanály. Retuše rastrového obrazu, nástroje pro malování a retušování, práce s barvou. 4., 5. Práce s částí obrazu: lokální úpravy obrazu. Nástroje pro výběr obrazových bodů, kombinace výběrů, zpřesnění hranice výběru. Fotomontáže. 6. Vektorové objekty ve Photoshopu – cesty, převedení cesty na hranici výběru. 7. Vkládání objektů do obrazu, světlo v obraze, vytvoření vrženého a kontaktního stínu vloženému objektu. 8. Kanály: barevné kanály, alfa kanály, režim Rychlé masky. Maskování vrstev. 9., 10. Geometrické transformace v obraze. Práce s perspektivou, filtr Úběžný bod. 11. Konečná fáze vizualizace 3D modelu, render, export z 3D modeláře, vložení modelu do reálné fotografie. 12. Základy fotografie, fotografování architektury, konzultace samostatné práce. 13. Test, zápočet.