Detail předmětu

Ateliér architektonické tvorby 5

Akademický rok 2022/23

BGA036 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Ateliér architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných objektů. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Ateliér interiéru a výstavnictví je tématicky zaměřen na tvorbu vnitřního prostoru budov včetně všech doprovodných atributů a designerských prvků. Atelierem procházejí všichni studenti.
Témata ateliérové tvorby pro příslušný semestr jsou studentům oznámena v dostatečném předstihu před jeho započetím. Po ukončení volby zadání a učitele jsou studenti zařazeni do jimi vybraných atelierů. Časově je semestr rozdělen do tří částí vymezených konáním odborných, konstruktivně-kritických diskusí nad rozpracovaným a posléze dokončeným projektem. Kritiky – odborné rozpravy se konají zpravidla v pátém a desátém týdnu semestru, poslední po ukončení semestru a odevzdání ateliérové práce. Smyslem kritik je jednak kontrola předem stanoveného postupu, jednak výměna názorů na přístup k řešenému tématu jak kolektivem pedagogů působících v atelieru, tak všemi zúčastněnými studenty. Tím se tyto odborné-konstruktivně kritické diskuze stávají významnou součástí výuky. Student představující svůj projekt se zároveň učí obhajovat svou práci na širším fóru.
Projekt je v každé ze tří fází kolektivně ohodnocen podle pravidel ECTS, součet je výslednou klasifikací ateliérové práce.

Garant předmětu

prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování interierů a výstavních expozic, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování interierů a výstavních expozic, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Prerekvizity

Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplinách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/256111

Cvičení

13 týdnů, 8 hod./týden, povinné

Osnova

1. Analýza programu.
2. Analýza řešeného prostoru.
3. Referenční příklady.
4. Základní idea návrhu.
5. Kritika, hodnocení 1. fáze.
6.–9. Práce na návrhu.
10. Kritika, hodnocení 2. fáze.
11.–13. Vypracování konečné verze.