Detail předmětu

Ateliér architektonické tvorby 1

Akademický rok 2022/23

BGA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Ateliér architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Ateliér obytných staveb je tematicky zaměřen na rodinné a bytové domy, přechodné ubytování, městské polyfunkční domy, až po speciální formy bydlení. Atelierem procházejí všichni studenti bakalářského studia.
Témata ateliérové tvorby pro příslušný semestr jsou studentům oznámena v dostatečném předstihu před jeho započetím. Po ukončení volby zadání a učitele jsou studenti zařazeni do jimi vybraných atelierů. Časově je semestr rozdělen do tří částí vymezených konáním kritických diskusí nad rozpracovaným a posléze dokončeným projektem. Kritiky se konají zpravidla v pátém a desátém týdnu semestru, poslední po ukončení semestru a odevzdání ateliérové práce. Smyslem kritik je jednak kontrola předem stanoveného postupu, jednak výměna názorů na přístup k řešenému tématu jak kolektivem pedagogů působících v atelieru, tak všemi zúčastněnými studenty. Tím se kritika stává významnou součástí výuky. Student představující svůj projekt se zároveň učí obhajovat svou práci na širším fóru.
Projekt je v každé ze tří fází kolektivně ohodnocen podle pravidel ECTS, součet je výslednou klasifikací ateliérové práce.

Garant předmětu

doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování obytných staveb, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování obytných staveb, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Prerekvizity

Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplínách. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/256274

Cvičení

13 týdnů, 8 hod./týden, povinné

Osnova

1. Analýza stavebního programu.
2. Analýza místa stavby.
3. Referenční příklady.
4. Základní idea návrhu.
5. Kritika, hodnocení 1. fáze.
6.–9. práce na návrhu.
10. Kritika, hodnocení 2. fáze.
11.–13. Vypracování konečné verze.