Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: N-P-C-SI (N) Kód: N3607 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby

Zkratka: V

Program: Stavební inženýrství

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Předměty tohoto programu jsou orientovány na problematiku navrhování, řízení a organizaci výstavby vodohospodářských staveb a objektů, provozování vodohospodářských staveb a systémů. Zahrnují i požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí včetně znalosti národní a Evropské legislativy v tomto oboru. Získané znalosti v jednotlivých předmětech jsou aplikovány v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Absolvent získá potřebné vědomosti, které je schopen v závěru studia samostatně uplatnit při zpracování své diplomové práce, potvrzující jeho připravenost komplexně vyřešit technický problém v praxi. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním vodohospodářských staveb a objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CA004 Matematika 5 (V) 2 1 4 zá,zk
CP001 Balneotechnika 2 2 5 zá,zk
CP003 Operační a systémová analýza 2 3 6 zá,zk
CR001 Hydraulika podzemních vod 2 2 5 zá,zk
CR003 Vybrané statě z hydrotechniky 2 2 5 zá,zk
CS001 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 zk
CC001 Hydrobiologie a ekotoxikologie 2 1 3 kl
CP002 Vodohospodářský management 2 1 3 zá,zk
CS002 Geografické informační systémy 2 3
CS003 Úpravy odtokových poměrů povodí 2 1 4 kl
CS004 Vodohospodářská legislativa 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CP053 Vybrané statě z vodárenství 2 2 5 zá,zk
CR052 Splaveniny ve vodních tocích 2 2 5 zá,zk
CS051 Řízení vodohospodářských soustav 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CA058 Základy variačního počtu 2 2 5 zá,zk
CB054 Aplikovaná fyzika (V) 2 2 5 zá,zk
CC052 Složení a vlastnosti přírodních vod 2 2 5 zá,zk
CR051 Modelování ve vodním hospodářství 2 2 5 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CZ054 Inženýrská pedagogika 2 2
CZ056 Psychologie ve firemní praxi 2 2
CZ057 Prezentační dovednosti 1 1 2

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CP004 Odborná exkurze 120 3
CR002 Provádění vodních staveb 2 2 6 zá,zk
CR004 Hydroinformatika 2 2 3 kl
CR005 Matematické modelování ve vodním hospodářství 2 2 6 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CC053 Procesy čištění odpadních vod 2 2 5 zá,zk
CP056 Vybrané statě ze stokování a ČOV 2 2 5 zá,zk
CR053 Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb 2 2 5 zá,zk
CS053 Revitalizace a stabilita krajiny 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CP054 Čištění odpadních vod z průmyslu 2 2 5 zá,zk
CR056 Protipovodňová ochrana 2 2 5 zá,zk
CS052 Přírodní způsoby čištění vod 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
CP055 Diplomový seminář (V-VHO) 2
CR058 Diplomový seminář (V-VST) 2
CS054 Diplomový seminář (V-VHK) 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty